tilsynsraport alfa fredensborg

Tilsynsrapport 2019 Alfa-Fredensborg

Socialtilsynet sikrer kvaliteten på Alfa

Socialtilsynet har været på besøg igen

Her er nogle nedslag i tilsynsrapporten og vores samlede score i bunden.

Udtalelse

“Socialtilsynet har ved tilsynet den 11. september 2019 haft et særligt fokus på, hvordan tilbuddet arbejder helhedsorienteret.

Det fremgår af tilsynet, at tilbuddet – både i udredningen og den videre misbrugsbehandling – inddrager socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser.

Borgerne kan være udredte i større eller mindre grad ved indskrivningen på tilbuddet. Uanset graden af udredning bliver alle borgere tilbudt samtale med tilbuddets læge for udredning af misbrugsrelaterede udfordringer af somatisk og psykisk karakter.

Alle borgere tilbydes ligeledes samtale med tilbuddets socialrådgiver, som ligeledes laver en misbrugsrelateret udredning med fokus på job/uddannelse, familie, netværk, økonomi mv.

Dette danner i kombination med kommunens indsatsmål grundlaget for en behandlingsplan.

Undervejs i forløbet drøftes borgerens behandling på interne møder og der er ligeledes jævnligt samtale med borgeren om behandlingsplanen.

I det omfang borgeren har mål der kræver samarbejde med eksterne aktører, tilbyder tilbuddet at støtte borgeren i dette. Det er således socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tilbyder en helhedsorienteret misbrugsbehandling.

Ved tilsynet den 11. september 2019 har et andet fokus været hvordan borgernes selv -og medbestemmelse bliver understøttet af tilbuddet.

Det fremgår af interview med borgerne, at de oplever høj grad af indflydelse både på et individuelt plan i forhold til eget liv, men også i forhold til hverdagen på tilbuddet.

Der bliver afholdt ugentlige møder, hvor borgerne har mulighed for at komme med forslag til eksempelvis aktiviteter. Der er også samtaler mellem borgere og medarbejdere, hvor borgers behandlingsplan drøftes.

Når der sendes status til visiterende kommune, er borgeren medunderskriver på denne.

Samlet set er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse, der har fokus på, at tilpasse og drive tilbuddet i forhold til den efterspørgelse, der er fra kommuner og andre aktører.

Det giver sig blandt andet til udtryk ved, at tilbuddet har flere forskellige ydelser som misbrugsbehandling i døgnregi, misbrugsbehandling som dagbehandling, ambulant misbrugsbehandling og herbergsydelser.

Tilbuddets leder er opmærksom på, at det kræver megen tydelighed i forhold til målgruppen og de ydelser som der visiteres til.”

Fysiske rammer

“Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til formålet – blandt andet ved at der er mulighed for både fællesskab og for at borgerne kan være alene.

Borgerne giver overfor socialtilsynet udtryk for meget høj grad af tilfredshed med deres indkvarteringsforhold og fremhæver tilbuddets fællesarealer og idrætsfaciliteter som steder, de meget gerne opholder sig.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets beliggenhed, blandt andet med gåafstand til offentlig transport, er velegnet”.

“Borgerne udtrykker tilsvarende høj grad af tilfredshed med deres værelser”.

“Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets beliggenhed er velegnet til formålet. Borgerne har mulighed for indkøb mv. i nærområdet og der er kort afstand til offentlig transport.

Socialtilsynet noterer sig, at borgerne giver udtryk for høj tilfredshed med tilbuddets fysiske rammer og faciliteter, herunder idrætsfaciliteter.

Også tilbuddets fællesarealer og tilhørende have, anerkendes og fremhæves af borgerne”

tilsynsrapport alfa fredensborg 2019

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.