HBmodellen – Heart and Brain

Giver borgerne maksimal indflydelse på eget behandlings- og udviklingsforløb.

Vil du vide mere?

Livssyn

Vi tror på at den enkelte har gode intentioner i forhold til eget liv og i forhold til de mennesker denne holder af – og at hver eneste af os ’inderst inde’ besidder en fornemmelse der hjælper os til at vælge det der er godt for os.

Vi, der er bag HBmodellen, har mange års klinisk erfaring, hvor vi har arbejdet med alle typer af rusmidler og mennesker med mange forskellige baggrunde.

Vores erfaring er at mennesker godt ved, hvad der er godt for dem. Især når de er trygge, i ro, samt oprigtigt ser indad og er interesseret i at vide hvad de har brug for at gøre. Et anerkendende, trygt og støttende miljø underbygger, på en naturlig måde, denne indre personlige ’vejledning’. Det samme vil en åben, respektfuld og reflekterende interaktion mellem personale og borger gøre.

Dette gælder også for den gruppe af mennesker, som man ofte tilskriver ’negative’ intentioner og karakteristika. For eksempel stofafhængige, antisociale, kriminelle og mennesker der har aggressiv adfærd. Omstændigheder og overbevisninger kan ”kvæle” eller besværliggøre denne erkendelse, men det ændrer ikke på at vi hver især er den nærmeste til at kende os selv.

Det er denne erfaring, og erkendelse, der har fået os til at udvikle HBmodellen. Vi har besluttet os for at stå ved vores tro på den menneskelige natur, på en mere radikal og kontekstinddragende måde end det traditionelt gøres, for på den måde at udnytte den enkeltes ressourcer.

God dansk misbrugsbehandling, udviklet i Danmark af danske behandlere.

 

Effektiv døgnbehandling – dagbehandling og ambulant behandling.

Siden 2019 har hele personalegruppen været med i udviklingen af HB modellen på Alfa.

Denne process har skabt et endnu bedre behandlingsmiljø. Med meget mere fokus på sundhed, mindfulness og psykologi end hidtil.

Vil du gerne vide mere om indskrivning, så klik her

HBmodellen

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Hvad er HB modellen?

HBmodellen er Alfa-Fredensborgs bud på et helstøbt behandlingskoncept med metode, sundhedsprogram og arbejdsbøger. Modellen er udviklet af danske misbrugsbehandlere, med mange års erfaring indenfor dansk misbrugsbehandling.

HBmodellen mener at de bedste resultater opnås når der ydes en helhedsorienteret, individuel indsats med diverse behandlingsydelser fra sundhedsfaglige, socialfaglige og psykoterapeutiske professionelle. Dette bl.a. med baggrund i at afhængighed er en livsstilsproblematik og som er tæt relateret til vores sociale liv og på personlighed.

Samarbejde er nøglen

Det er en forudsætning for behandlingen at der etableres et samspil, og tæt samarbejde, borgerne og behandlerne imellem. På den måde kan borger og behandler sammen afgrænse, definere og prioritere de problemer, der skal arbejdes med. Ud over psykisk og fysisk afhængighed, kan det dreje sig om misbrugsrelaterede problemer som fx behov for støtte til (gen) etablering af socialt netværk. Dette for at forebygge isolation og ensomhed, samt psykiske, personlige, helbredsmæssige og sociale problemer.

Borgeren vil, i samarbejde med Alfas personale, få lavet en behandlingsplan, som giver mening for den enkelte. Alfa-Fredensborgs ambition med HBmodellen er at møde den enkelte i en ligeværdig relation, inddrage den unikke personlighed og styrke dennes motivation og selvværd i processen.

HBmodellen – udviklet af Alfa

HBmodellen

er en udviklings-og behandlingsmodel. En model hvor borgeren bygger sin egen behandling, med afsæt i den enkeltes selvforståelse, drømme, aktuelle udfordringer og ønsker om forandring. Det er vores erfaring at der på denne måde skabes motivation, nye muligheder og forandringspotentiale.

Metoden

tager udgangspunkt i borgeren og inddrager borgerens viden om sig selv i en samlet udviklings-og behandlingsplan. Borgeren har egne erfaringer i forhold til hvordan han/hun tidligere har løst problemer. Hvad virkede og hvad virkede ikke (sidstnævnte er måske den vigtigste). Med den viden bringes borgerens erfaringer i spil. Relevante behandlingsaktiviteter kan på den måde bygges op af de tilgængelige indsatser i modellen. Og herigennem danne et fundament for borgerens unikke behandlingsplan.

Afgørende

for HBmodellen er at have ’betingelsesløst’ accept af borgeren, samt at tage udgangspunkt i den enkeltes selvbillede og selvforståelse. Dette motiverer, styrker selvværd og skaber en god proces.

Samtidig

er det afgørende at den viden, og de ressourcer, som findes udenom den enkelte borger bliver inddraget i processen, uden at borgerens integritet og suverænitet bliver undergravet. Dette sker via de forskellige behandlingsaktiviteter og behandlingens opbygning.

Desuden

og dette er et meget afgørende element, ved en ugentlig samtale. Borgeren er stadig ”kaptajn”, men behandlernes iagttagelser af borgeren, i ugen der er gået, og åbne refleksioner af relevans ift. borgerens behandlingsplan inddrages. Det faktum at behandlerne er engagerede i, og aktivt interagerer med, borgere er en vigtig del af HBmodellen. Formen er ikke ekspertens, men hjælperen der vil inspirere og støtte. Målet er at sikre at den enkelte borger er i stand til at nå sine mål i den virkelighed de lever i.

Allerede ved ankomst til Alfa-Fredensborg kan borgeren tilvælge indsatser i overensstemmelse med borgerens egne forestillinger om ”hvad kan jeg?” ”hvad vil jeg?” ”hvad tror jeg på ift. behandling?” og ” hvad har jeg brug for?”.

Under beskrivelserne af Indsatserne vil det fremgå at der er ´Skal-indsatser´ og ´Selvvalgte indsatser´. Det er en vigtig del af HBmodellen at borgernes plan revideres løbende ved evaluering af behandlingsplanen. Dette vil bevirke at borgernes plan altid er optimeret på vejen mod målet og følger borgerens udvikling.

Når borgerne udarbejder deres plan, bliver den medsendte behandlingsplan en del af målet der arbejdets henimod.

HBmodellen fungerer som en praktisk model til at skabe forandring gennem brugerinddragelse. Borgeren vælger selv indsatserne (behandlingsaktiviteterne), som skal være fundamentet for en personlig udviklings- og behandlingsplan.

I praksis får borgeren få udleveret en bunke fysiske indsatser, hvor det fremgår hvilket område den dækker over – for eksempel med teksten “Udredning”, “Samtale med psykolog”, “Frokost” eller “Træning”.

Det visuelle har således stor betydning for den enkelte – vores erfaring er at det giver borgeren et godt overblik over indholdet, ligesom det er nemt at ændre i planen ved at udskifte indsatser.

HBmodellen