Unge og misbrug

Du kan som ung misbruger komme i vores ungebehandling på Alfa-Fredensborg.

Taenkehjerne og Alarmhjerne

Ungebehandling

Det primære fokus på Alfa-Fredensborg består i at motivere den unge til et stoffrit ungdomsliv og skabe mulighed for forandringer sammen med den unge. Vi arbejder altid med afsæt i et samarbejde med den unge, hvorfor det er vigtigt at den unge selv har lyst til forandring.

Ungebehandlingen er beregnet og tilrettelagt for misbrugende unge over 18 år. Vi tilbyder misbrugsbehandling til unge der kommer fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger og vi har stor erfaring og ekspertise med håndtering af de unge der kommer fra opholdssteder.

Målgruppen

Målgruppen er unge der kan nikke ja til tre eller flere af nedenstående punkter:

 • For tidlig voksen misbrugsadfærd
 • Sociale,- adfærds, – og følelsesmæssige vanskeligheder
 • Har svært ved at aflæse kropssprog og sociale ”spilleregler”
 • Har haft svært ved at fungere i skolen
 • Har dårligt eller manglende forhold til forældre
 • Har dårligt eller manglende forhold til kammerater
 • Har oplevet svigt
 • Har behov for at være på et sted med en familiær dagligdag og et socialpædagogisk indhold
 • Har manglende tillid til voksne
 • Manglende tillid til sig selv, lavt selvværd
 • Manglende evne til at indgå i forpligtende socialt samvær
 • Ustabile familieforhold, generelt manglende netværk
 • Unge der har været udsat for fysiske/psykiske overgreb.

 

Om selve behandlingen

Ungebehandlingen foregår som en integreret helhed med resten af husets beboere, men med fokus på de unges særlige behov, samt evt. medinddragelse af relevante familiemedlemmer og samarbejdspartnere.

Ungebehandlingen sigter overvejende efter at ændre på den unges misbrugsadfærd og få en tydelig struktur i hverdagen. Unge misbrugere har særligt stor gavn af forudsigelige rammer og en god relation til deres behandler.

Det er altid vores mål at samarbejdet med den enkelte unge sigter efter at han/hun får nye perspektiver på tanker, følelser og handlinger.

Vil du vide mere?

Ønsker du mere information om vores tilbud – til både den unge og de pårørende, er du velkommen til, helt uforpligtende, at kontakte os.

Metode i ungebehandling

Der benyttes en tilgang, hvor der arbejdes målrettet på at etablere en tæt relation til den unge fra første dag. Vi har en mentorordning der er med til at den unge hjælpes ind i huset og de forskellige aktiviteter så hurtigt som situationen tillader det. Den unge får således en kontaktperson i personalegruppen og en kontaktperson i beboergruppen allerede ved ankomst og indskrivning.

Der arbejdes desuden sammen med den unge, hen imod at skabe eller styrke de blivende relationer i den unges liv. F.eks. familie og andre bekendtskaber, der kan styrke den unge i, fremadrettet at leve et stoffrit liv

Motivation for udvikling

Arbejdet består i at motivere og skabe mulighed for forandringer, for på denne måde at skabe grobund for alternative udviklingsmuligheder. Vi tager udgangspunkt i den unges særlige måde at mestre sin tilværelse på, for der igennem at udnytte den unges ressourcer i positiv retning.

Der tilbydes terapeutisk behandling til både den unge og familien, som supplement til den daglige socialpædagogiske indsats i form af terapeutiske samtaler med uddannet personale.

Vores primære formål i den første fase er, at hjælpe den unge med at få detaljeret viden om hvordan deres misbrugsmekanismer arbejder, endvidere støtte til almindelig daglig levevis (ADL).

Denne indsigt kan senere hjælpe den unge til at få en hverdag til at fungere – måske for første gang i sit liv. Alfa-Fredensborg tilbyder således et helstøbt behandlingsforløb, hvor målsætningen er at gøre den unge bedre rustet til fremtiden med nye sociale færdigheder, der kan forhindre tilbagefald til misbruget.

Ungebehandling
Ungebehandling

Løsningsfokuseret gruppeterapi

Størstedelen af terapien foregår i løsningsfokuserede gruppesammenhænge. Den unge træner netværksdannelse og relationsfærdigheder sammen med de andre i behandlingen.

Mange har tidligere følt, at de ikke hører til nogen steder og det er derfor en vigtig del af behandlingen at afhjælpe den følelsesmæssige isolation. På grund af det lave antal beboere, er vi i stand til at udarbejde individuelle og tætte forløb.

Ungebehandlingen udmærker sig ved at være en tryg base, der hjælper den unge til at opbygge sin evne til at indgå i nære relationer.

Vi er nysgerrige på at udvikle pædagogiske og terapeutiske redskaber der kan styrke de unges mestring af tilværelsen. Forandringsprocesser er derfor i fokus og vi bruger meget tid på at tale om hvilke mønstre og strategier der hidtil har været med til at spænde ben for den unge.

Behandlingsmetoder vi lader os inspirere af:

MST-SA (multisystemisk terapi – Substance Abuse)

De principper der ligger til grund for MST-modellen og som tager afsæt i at hele systemet omkring den unge skal inddrages, har vi stor succes med at anvende.

På den måde har vi dels fokus på at bevare relationen til den nærmeste familie og tilbyder familieprogram til forældre og søskende til den unge.

Vi inddrager også lærere, pædagoger og andre aktører der har kendskab til den unge.

Især unge med antisocial adfærd har gavn af principperne i denne model.

U-TURN

Vi arbejder rundt om den unges totale situation.

Det betyder at vi gør brug af principper fra U-TURN modellen som bygger på at den unge hurtigst muligt skal integreres eller fastholdes i et meningsfuldt ungdomsliv.

Vi forstår de unges misbrug som et symptom på at der er uløste problemstillinger og vi taler om det som noget midlertidigt, som vi sammen med den unge skal arbejde på at begrænse eller stoppe.

Vi laver afklarende samtaler og screener den unge ift. uddannelse.

Vi samarbejder med UU-vejledningen i kommunerne og inviterer alle relevante samarbejdspartnere med til statusmøder.

U18-MODELLEN

Vi er inspireret af denne model og vores ungebehandling tager afsæt i nogle af principperne herfra.

Således arbejder vi ud fra en ikke-stigmatiserende og udramatisk tilgang til rusmiddel-problematikken.

Vi arbejder med individuelle forløb, hvor terapeutiske enesamtaler med fokus på det kognitive er i fokus.

De unge tilbydes et forløb med psykologen og de har den samme behandler under hele forløbet.

De anvendte metoder er fortrinsvis socialpædagogiske og psykoterapeutiske. Derudover anvendes forskellige former for medicin, enten som abstinensdæmpende foranstaltning, eller hvis den unge ankommer med en psykiatrisk diagnose.

Alfa-Fredensborg har en fuldtidsansat sygeplejerske samt fast aftale med både psykolog og psykiater der kommer i huset hver uge.

De unge tilbydes

 • Undervisning i særlige forhold
  (f.eks. samfund – regler – kognitive processer – adfærd)
 • Social træning
 • ADL
 • Idræt

Det er en forudsætning, at den unge som tilbydes behandling, er motiveret.

Det vil sige, at den unge udtrykker et ønske om at få hjælp til at ændre sin misbrugsadfærd.

Der arbejdes målrettet på at fastholde motivationen i den (ofte lange) periode, som er nødvendig.

Vores kriterier kan forstås således

 • Den unge skal selv ønske at være på Alfa-Fredensborg
 • Den unges netværk skal så vidt det er muligt, inddrages i et samarbejde med os.

Det er vores erfaring på Alfa-Fredensborg, at når de hjemlige problemer, der har overbevist den unge om at behandling er nødvendig, er kommet lidt på afstand, så sker det ofte, at “motivationen” for stofindtagelse vokser og overstiger den unges behandlingsmotivation, således at den unge selv afbryder sin behandling.

Man må således være indstillet på, at ungebehandling afbrydes af tilbagefald, hvilket dog ikke bør forhindre, at behandlingen genoptages, når motivationen igen er til stede.

Tidligere mente man, at tilbagefald til misbrug viste, at den pågældende ikke var motiveret.

På Alfa-Fredensborg opfatter vi derimod tilbagefald som en del af forandringsprocessen, når stofferne skal skubbes i baggrunden.

Stofindtag undervejs i ungebehandlingen

I tilfælde af at en ung indtager stoffer eller alkohol, medfører dette en suspendering af den aktuelle behandlingsplan, hvorefter en ny behandlingsplan udarbejdes og behandlingen kan fortsætte, også uden udskrivning.

Som en del af forløbet i ungebehandling arbejdes der på at skabe en positiv gruppedynamik, både blandt de unge, men også i forhold til resten af huset.

Som en del af behandlingsforløbet introduceres de unge desuden til selvhjælpsgrupper- såsom NA’s (Anonyme Narkomaner) eller AA’s (Anonyme Alkoholikere) ungegrupper.

Typisk tager en gruppe beboere til møde sammen i en af de nærliggende byer. Deltagelse i møderne er frivillig, og er således et åbent tilbud.

Alfa-Fredensborg råder over flere minibusser og sørger for transport begge veje.

Mere om vores tilbud

 • Fleksible fysiske og behandlingsmæssige rammer, der tilgodeser individuelle behov
 • Høj faglighed og tæt samarbejde i et familiært miljø.
  Vi tilbyder et bredt fagligt og veluddannet personale, der ved efteruddannelse, supervision, mm. er åben for både personlig, som faglig udvikling
 • Den unge vil ved sin ankomst til Alfa-Fredensborg blive indskrevet og få anvist et værelse.
  Vi tilstræber at gøre Alfa-Fredensborg til beboernes hjem i den periode de opholder sig der.

Samarbejdspartnere

Under forløbet vil der i samarbejde med misbrugskonsulenten og socialrådgiveren blive udarbejdet en skriftlig udredning baseret på observationsforløb, vurdering og samtaleterapi.

Herudover vil der efter behov være mulighed for screening af evt. psykiske diagnoser ved vores tilknyttede psykiater, og der vil blive udarbejdet en vurdering samt forslag til eventuelle fremtidige handletiltag ift. uddannelse/praktik mv.

Aktiviteter

Minimum to gange om ugen er der programsat fysiske aktiviteter med en uddannet idrætsinstruktør.

Huset har gymnastiksal, motionsrum, musik-rum, samt faste ture til svømmehallen.

Herudover er der mulighed for at tilgodese særlige interesser som er positive for den unge at holde fast i.

Mentorordning

Vi tilbyder en mentorordning for den unge, i form af kontakt til husets ældre beboere med gode sociale kompetencer og stoffrihed bag sig.

Mentorerne udvælges af personalet på baggrund af sociale kompetencer, vellykkede behandlingsforløb og motivation.

Opsøgende -udgående behandling

Vi tilbyder at lave udgående behandling, som kan danne efterværn for den unge. Den udgående behandling består af hjemmebesøg med motiverende samtaler, samt støtte til fremmøde i forskellige aktiviteter.

I tilfælde af tilbagefald

I tilfælde af tilbagefald, vil vi sammen med beboeren arbejde på at bruge tilbagefaldet konstruktivt. Hvad kan vi gøre for at modvirke tilbagefald igen? Dette indarbejdes i det fremtidige behandlingsfokus for den pågældende beboer.

Ugeprogram

Programmet for de enkelte uger fastlægges løbende, da behovene hos de unge varierer meget. Hvis den/de unge i gruppen har behov i en særlig retning, tilrettelægges forløbet herud fra. Er der f.eks. stort behov for social træning eller skoleundervisning vil dette fylde mere i perioder.

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.