Alfa-Fredensborg har modtaget et tilskud på 1.200.000 kr. af Socialstyrelsen til et nyt projekt, som skal hjælpe borgere i misbrugsbehandling med at komme prostitutionsudfordringer til livs. Det toårige projekt, som bliver skudt i gang d. 1. september 2017, vil give borgerne mulighed for at få ekstra bistand, rådgivning og støtte i overgangen til et liv uden prostitution. I den forbindelse vil midlerne blive brugt på et rådgiverkorps bestående af en psykolog, psykiater, gældsrådgiver, CTI-medarbejder/kontaktperson og underviser med kompetencer inden for prostitutionsophør.

Alfa-Fredensborgs direktør, Jørgen Maltesen, glæder sig over de nye muligheder, som bevillingen giver, idet prostitution ofte finder sted i misbrugsmiljøer. Han påpeger, at ”i modsætning til de organisationer, der arbejder med prostitutionsforebyggelse på gadeplan, har vi den fordel, at vores beboere er nået til et stadie, hvor er de indstillet på at komme i behandling og at ændre et negativt adfærdsmønster. Med andre ord har vi et godt udgangspunkt for at hjælpe mennesker med prostitutionsudfordringer, da de allerede er i behandling for misbrug og er skærmet af over for de omgivelser, hvor de plejer at sælge seksuelle ydelser.”

Det er Socialstyrelsens vurdering, at projektets indhold, aktiviteter og metode med psykologisk rådgivning, længerevarende CTI-støtte, gældsrådgivning med videre vil kunne tilgodese borgernes individuelle behov for støtte og behandling til at ændre adfærd mod prostitutionsexit.

I projektets to år forventes der at blive givet støtte til minimum 24 mennesker, og projektet foregår i samarbejde med Alfa København, så tilbuddet kan nå ud til borgere i både døgn-, ambulant, dag- og udgående behandling. På denne måde vil vi kunne tilbyde støtte til prostitutionsudfordrerede i alle faser af deres misbrugsbehandling.

Læs mere om praksis i projektet her

For spørgsmål kontakt venligst Mette Jännes Larsen på 48404060 eller mjl@alfa-fredensborg.dk.