Reglerne giver mulighed for at gå en tur med sin behandlerUdgående misbrugsbehandling

Som et nyt behandlingstiltag tilbyder Alfa-Fredensborg udgående individuel misbrugsbehandling eller mentorordning efter §85 med udgangspunkt i borgerens eget hjem. Behandlingstilbuddet kan fungere selvstændigt, eller i kombination med anden behandling. Den udgående behandling kan iværksættes på alle tidspunkter af et behandlingsforløb; lige fra motivationsfasen, til et efterbehandlingsværn og som individuel støtte i udfordrende forandringsprocesser og højrisiko perioder herimellem.

Behandling i eget hjem

Tilbuddets sigte er at kunne opfylde et udækket behandlingsbehov for de borgere der ikke umiddelbart kan deltage i almindelige behandlingsforløb, eller har afbrudt et igangværende behandlingsforløb. Formålet er at afklare behandlingsbehov, samt motivere og støtte klienten til at opnå, eller vedligeholde stoffrihed og generelt at optimere livskvaliteten med udgangspunkt i den enkelte klients livssituation.

Målet er således, at kunne reducere tilbagefaldsraten, samt at tilbyde en behandlingsform der kan rumme klienter der på nuværende tidspunkt ikke kan hjælpes af de eksisterende tilbud, eller har brug for yderligere hjælp for at kunne profitere af andre behandlingsforløb.

Metoden er en opprioritering af den individuelt tilrettelagte misbrugsbehandling, med fokus på relationsarbejde. Det at klienten mødes, ses og høres i eget nærmiljø, gør at en direkte og målrettet støtte kan iværksættes umiddelbart.

Praksis er således; et individuelt tilrettelagt forløb, der foregår med udgangspunkt i klientens egen bolig med flere besøg om ugen af en behandler fra Alfa-Fredensborg, afklarende, støttende og motiverende samtaler, screening og vurdering af behandlingsbehov, støtte og hjælp til relevante praktiske foranstaltninger, psyko- og stofedukation, samt terapeutiske samtaler. Endvidere kan den udgående behandler fungere som koordinator og deltage ved møder og aftaler med relevante samarbejdspartnere, såsom jobcenter, kriminalforsorg, misbrugscenter mv. Der vil igennem hele forløbet være socialrådgiverbistand og mulighed for psykologisk/psykiatrisk tilsyn og NADA akupunktur i samarbejde med Alfa-Fredensborg.