Kvaliteten af Alfa Fredensborg

Kvaliteten af Alfa Fredensborg

Kvaliteten af behandlingen på Alfa Fredensborg ligger os meget på sinde. Vores målsætning er at score højst muligt på alle målbare parametre når det gælder misbrugsbehandling. Samtidigt med det vil den familiære og nærværende stemning medvirke til beboernes bedring og den gode stemning i behandlingsfællesskabet.

Her kan du se vores sidste score fra Socialtilsynets kontrolbesøg i 2018 (den højeste score er 5)

Her er uddrag af hvad tilsynet udtalte:

“Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til formålet – blandt andet ved at der er mulighed for både fællesskab og for at borgerne kan være alene. Borgerne giver overfor socialtilsynet udtryk for meget høj grad af tilfredshed med deres indkvarteringsforhold og fremhæver tilbuddets fællesarealer og idrætsfaciliteter som steder, de meget gerne opholder sig. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets beliggenhed, blandt andet med gåafstand til offentlig transport, er velegnet”.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Den Selvejende Institution Alfa Fredensborg har den fornødne kvalitet i deres ydelser i forhold til målgruppens behov. Tilbuddet er godkendt efter SEL §§ 66 stk. 1 nr. 5, 101, 101 stk. 3 samt SUL § 141 i forhold til målgrupperne. Rammen er døgnophold efter SEL § 107. Aldersgruppen er fra 15 – 65 år. Medarbejdere og ledelse har mangeårig erfaring med målgruppen af borgere, der ønsker at opnå stof – eller alkoholfrihed gennem visiteret døgn – eller dagbehandling.

Tilbuddets medarbejdere har samlet set kompetencer af både socialfaglig og sundhedsfaglig karakter og understøtter dermed en helheds orienteret misbrugsbehandling. Tilbuddets metodiske tilgange bygger på borgerinddragelse og kombinationer af undervisning og psykoterapeutiske tilgange både i behandlingsgrupper og ved individuel behandling og i kombinationer med fysisk træning, mindfulness og NADA.

Der er en høj grad af fokus på borgernes sundhed. I de faste dagsprogrammer indgår kosten som væsentlig del. Daglige gåture, ugentlig svømning og andre fysiske aktiviteter, der understøtter en fysisk og mental recovery.

Tilbuddet opstiller mål for opholdet sammen med borgerne og følger op på disse i samarbejde med borgernes hjemkommuner – derunder resultatdokumentationer.

Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Når du henviser til Alfa, så henviser du til helhedsorienteret misbrugsbehandling der kan hjælpe borgere uanset hvilket stadie af misbrug de er i. Vi behandler alkoholisme og stofmisbrug i aldersgruppen 18 – 60 år fra forskellige sociale lag. De to afdelinger Alfa København og Alfa Fredensborg, danner tilsammen et tætmasket tilbagefaldsforebyggende tilbud.

Alfa København – §101 §107 §141 §85

 • Ambulant behandling i flere forskellige intensiteter
 • Dagbehandling, 5 dage om ugen, året rundt
 • Ambulant matrikelløs behandling – til den kaotiske, eller den der kræver en til en kontakt
 • Botilbud, 5 værelser i Sølvgade kbh K
 • Mentorordning § 85

Alfa Fredensborg – §101 §107 §141

 • Døgnbehandling 365 dage om året
 • EXIT prostitutions program – støttet af socialstyrelsen
 • Akut indskrivning

Den tætte sammenhæng mellem de to afdelinger gør, at vi kan starte forberedelserne til arbejdsmarkedet, allerede i døgnbehandlingen og sikre nogle gode helhedsorienterede forløb med en høj succes rate.

Hvis der undervejs skulle opstå tilbagefald kan vi hurtigt skærme borgeren, uden yderligere omkostninger for Kommunen. Vi modtager borgere i begge afdelinger med kort varsel.

Når behandlingen skal virke
Vi arbejder med mennesket bagved misbruget. Denne mere grundige tilgang gør at borgeren får mulighed for at bearbejde de traumer og overbevisninger der står i vejen for deres helbredelse. Mange misbrugsbehandlinger fokuserer på misbruget, og kommer derfor ikke i dybden med problemet. Dette gør at borgeren vil være i højere risiko for tilbagefald efter endt behandling. På Alfa arbejder vi med kerneværdier og grundlæggende overbevisninger som kan føre til langvarig helbredelse.

Borgerne modtager under deres forløb
Løsningsfokuseret terapi, psykoterapi, coaching, traumeterapi (EMDR og SE), kognitiv terapi.

Dette udføres af
Psykoterapeut, psykolog, psykiater, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, misbrugsbehandler.

Vi skriver jævnligt indlæg om vores aktiviteter og du kan læse nogle af de sidste her på vores websider.

www.alfakbh.dk/afhaengig-afhaengighed-overforbrug/

www.alfa-fredensborg.dk/alfa-fredensborgs-ansatte-vil-goere-anbragte-unge-robuste/

 

Døgnbehandling 48 40 40 60 – Ambulant behandling 35 35 35 81

Ny rapport viser veje til at få unge ud af stofmisbrug

Ny rapport viser veje til at få unge ud af stofmisbrug

Center for Rusmiddelforskning har netop udgivet en undersøgelse af virksomme metoder til at få unge ud af et stofmisbrug med. Undersøgelsen viser, at motiverende samtaler og kognitiv terapi kombineret med gavekort for fremmøde, påmindelser og opfølgende behandling giver det bedste resultat i forhold til at holde unge i misbrugsbehandling stoffri. Det fremhæves også, at metoderne ikke har lige så stor virkning, hvis de anvendes alene. Undersøgelsen bygger på data om 1181 unge, der fra 2014-2016 har været i ambulant behandling for lettere misbrug i ni kommunale misbrugscentre.

Rapporten viser, at væsentlige barrierer i forhold til at opnå stoffrihed er psykiatriske diagnoser, svære eksternaliserende og internaliserende problemer, følgevirkninger af mobning, at være længerevarende kontanthjælpsmodtager, at være venner med eller at bo sammen med mennesker med misbrugsudfordringer, søvnforstyrrelser og vedvarende fysiske problemer. For eksempel kan en ung person med psykiatriske diagnoser, som har været på langvarig kontanthjælp, som har få, misbrugende venner og som oplever fysiske problemer være sværere at hjælpe ud af et stofmisbrug. Har unge ingen komplekse eksternaliserende eller internaliserende udfordringer, en stabil skolegang og bor sammen med begge forældre, er der derimod en stor chance for at opnå stoffrihed.

Unge med et massivt misbrug og komplekse udfordringer i livet (fx psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser, vold, overgrebsproblematikker og sociale problemer) er ikke i centrum for denne undersøgelse, og det er netop målgruppen for døgnbehandlingen på Alfa-Fredensborg. Af denne grund kan anbefalingerne ikke overføres 100 procent til vores kontekst. Vores unge har ikke bare brug for terapi, påmindelser og gavekort, men også behov for at udrede psykiske udfordringer i samarbejde med psykiatrien, fysiske udfordringer i samarbejde med lægen og at arbejde beskæftigelsesrettet (fx med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og jobcentre) og udvide at få udvidet deres sociale netværk.

Jørgen Maltesen, direktør for Alfa-Fredensborg, påpeger, at undersøgelsen er interessant, fordi ikke bare viser, at motiverende samtaler og kognitiv terapi er effektive redskaber i arbejdet med de unge, men også at motivationsarbejde og fastholdelsen af de unge er altafgørende for, om behandlingen vil lykkes: ”Hos Alfa-Fredensborg er en af vores vigtigste opgaver at fastholde de unge i behandlingen gennem et tæt relations- og motivationsarbejde og sommerfuglesystemet, som belønner de unge for god adfærd, idet de får flere privilegier, hvis de overholder deres pligter og ansvarsområder.”

Alfa-Fredensborg er i øjeblikket ved opstarte to projekter, der skal støtte unge til et stoffrit liv. Med midler fra Den sociale fond for børn og unge er vi ved at starte en selvhjælpsgruppe op for Alfas unge, så det kan få et stærkt alkohol- og stoffrit fællesskab, og med støtte fra Socialstyrelsen kan vi frem til oktober 2018 tilbyde unge, der tidligere har været anbragt hos Alfa-Fredensborg og som ikke modtager efterværn, opfølgende samtaler og kontaktpersonstøtte.

Læs undersøgelsen her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/Behandling%20af%20unge%20der%20misbruger%20stoffer.%20En%20undersogelse%20af%204%20behandlingsmetoders%20effekt

Indvielse af teambuildingbane

Indvielse af teambuildingbane

Vores nye teambuildingbane blev for nylig taget i brug, og flere beboere var rørte over, hvad øvelserne satte i gang hos dem hver især. I starten var mange frustrerede over øvelserne, de skulle gennemføre, men efterhånden som de lærte at udvikle løsninger i fællesskab og at overtræde personlige grænser, kom smilet frem hos de fleste. Uden at kende formålene med at indføre teambuilding i behandlingsprogrammet har beboerne næsten genfortalt disse med deres egne ord. Flere har nævnt, at de har oplevet bedre mental og fysisk trivsel efter træningssessionen og at de er blevet bedre til:

 • At samarbejde om løsninger med andre
 • At føle sig som en del af et fællesskab
 • At skabe tillid til andre og at slippe kontrollen
 • At tro på sig selv og at komme i mål

En beboer kom bl.a. stolt og glædestrålende forbi vores kontor for at bede om et diplom for træningssessionen og for at sige, at det var en af de bedste oplevelser i længere tid. Han havde fået fornyet tro på sig selv og var bevæget over den positive gruppedynamik, som var opstået.

Ildsjælen bag projektet og vores teambuildinginstruktør, der længe har kæmpet for at få teambuilding ind i misbrugsbehandlingen, glæder sig over den vellykkede indvielse af banen: ”Der skete en fantastisk forvandling under træningen fra at stå med en gruppe passive beboere, der ikke ønskede at deltage og som havde præstationsangst til en forandret gruppedynamik, hvor humøret steg i takt med, at opgaverne blev løst i fællesskab. Rent kognitivt skete der noget med beboerne, idet succesoplevelserne gjorde dem til mere engagerede, omsorgsfulde og glade mennesker, der var i stand at lægge egne begrænsninger til side for at løse opgaverne som gruppe. Ved vores afsluttende evaluering på selve dagen fortalte flere, at de havde fået ny indsigt i sig selv og i livet, som de ikke til dagligt tænker over, samt ny tillid til dem selv og andre.”

Vi har fortsat høje forventninger til effekten af teambuildingbanen og forventer, at den i mange år vil give borgere tilknyttet Alfa-Fredensborg og Alfa København masser af succesoplevelser og motivation for at nå deres mål om et stof- og alkoholfrit liv. Mange tak til Nordea-fonden og Fogs Fond for at gøre realiseringen af projektet muligt.

Nyt projekt skal hjælpe mennesker i misbrugsbehandling med prostitutionsexit

Nyt projekt skal hjælpe mennesker i misbrugsbehandling med prostitutionsexit

Alfa-Fredensborg har modtaget et tilskud på 1.200.000 kr. af Socialstyrelsen til et nyt projekt, som skal hjælpe borgere i misbrugsbehandling med at komme prostitutionsudfordringer til livs. Det toårige projekt, som bliver skudt i gang d. 1. september 2017, vil give borgerne mulighed for at få ekstra bistand, rådgivning og støtte i overgangen til et liv uden prostitution. I den forbindelse vil midlerne blive brugt på et rådgiverkorps bestående af en psykolog, psykiater, gældsrådgiver, CTI-medarbejder/kontaktperson og underviser med kompetencer inden for prostitutionsophør.

Alfa-Fredensborgs direktør, Jørgen Maltesen, glæder sig over de nye muligheder, som bevillingen giver, idet prostitution ofte finder sted i misbrugsmiljøer. Han påpeger, at ”i modsætning til de organisationer, der arbejder med prostitutionsforebyggelse på gadeplan, har vi den fordel, at vores beboere er nået til et stadie, hvor er de indstillet på at komme i behandling og at ændre et negativt adfærdsmønster. Med andre ord har vi et godt udgangspunkt for at hjælpe mennesker med prostitutionsudfordringer, da de allerede er i behandling for misbrug og er skærmet af over for de omgivelser, hvor de plejer at sælge seksuelle ydelser.”

Det er Socialstyrelsens vurdering, at projektets indhold, aktiviteter og metode med psykologisk rådgivning, længerevarende CTI-støtte, gældsrådgivning med videre vil kunne tilgodese borgernes individuelle behov for støtte og behandling til at ændre adfærd mod prostitutionsexit.

I projektets to år forventes der at blive givet støtte til minimum 24 mennesker, og projektet foregår i samarbejde med Alfa København, så tilbuddet kan nå ud til borgere i både døgn-, ambulant, dag- og udgående behandling. På denne måde vil vi kunne tilbyde støtte til prostitutionsudfordrerede i alle faser af deres misbrugsbehandling.

Læs mere om praksis i projektet her

For spørgsmål kontakt venligst Mette Jännes Larsen på 48404060 eller zwy@nysn-serqrafobet.qx.

 

Socialministeren træder ind i debatten om kommunernes misbrugsindsats

Socialministeren træder ind i debatten om kommunernes misbrugsindsats

I den seneste tid har Politiken sat skarpt fokus på mangler inden for misbrugsindsatsen i kommunerne, idet en række fagfolk og organisationer bl.a. kritiserer håndteringen af hjælpen til udsatte borgere med stofmisbrugsudfordringer. Debatten omhandler bl.a. nedskæringer i døgnbehandlingspladser og at flere døgninstitutioner må dreje nøglen om, hvis udviklingen fortsætter i denne retning. Derudover har der været fokus på mangler i efterbehandlingen til mennesker, der er blevet behandlet for stofmisbrug, og at kvaliteten i tilbuddene varierer meget i de forskellige kommuner.

I Politiken d. 29/6-17 gik socialminister Mai Mercado ind i debatten, og hos døgninstitutionen Alfa-Fredensborg glæder vi os over, at ministeren tager bekymringerne alvorligt og reagerer aktivt på kritikken. Ministeren udtaler bl.a. ”… det undrer mig selvfølgelig, at døgnbehandlingen er blevet beskåret så voldsomt, når man har forskning, der peger på, at det er klart det mest effektive middel til at gøre misbrugere stoffri.” Mercado vil starte en drøftelse med kommunerne om disse udfordringer, og lægger stor vægt på, at der skal gøres det, der virker, inden for misbrugsbehandlingen.

Alfa-Fredensborgs direktør Jørgen Maltesen håber, at ministeren vil omsætte sine ord til handling og mener, at kritikken er reel: ”Vi oplever desværre alt for ofte, at borgere med massivt stofmisbrug kommer så sent i døgnbehandling, at de er så belastede og udmattede efter årevis i ambulante tilbud, der ikke har haft den fornødne effekt. Han udtaler endvidere: ”Vi har god erfaring med at hjælpe disse belastede borgere, som de øvrige behandlingstilbud ikke har kunnet få på rette kurs, og at hjælpe dem til at blive produktive samfundsmedlemmer.”

Alfa-Fredensborg har selv i 2014-2015 oplevet, hvordan kommunernes nedprioritering af døgnbehandling var en voldsom økonomisk belastning. I dag har mange kommuner dog fået øjnene op for, at vores døgntilbud er virksomt i forhold til særligt de udsatte borgere, og der er stor efterspørgsel på vores behandling. ”På nuværende tidspunkt er vi ved at iværksætte en undersøgelse af effekten af netop døgnbehandlingen på Alfa-Fredensborg, da dette tit bliver omtalt som manglende i misbrugsdebatten”, udtaler Jørgen Maltesen.

Sidste nyt på stammen hos Alfa-Fredensborg er det tætte samarbejde med Alfa København. Denne indsats gør, at vi kan møde borgeren på præcist det niveau af afhængighed, de er på. På denne måde sikrer vi at borgerne i Københavnsområdet ikke mangler det nødvendige efterværn, når de kommer retur efter endt døgnbehandling.

Alfa-Fredensborg afgifter og stabiliserer borgere fra hele landet og samarbejder med mange forskellige efterbehandlingstilbud.

Læs evt. vores tidligere blogindlæg om SFIs seneste misbrugsforskning, der viser, at døgnbehandling er en god investering  https://www.alfa-fredensborg.dk/ny-undersoegelse-viser-at-doegnbehandling-har-stoerre-succesrate/

Debatten kan bl.a. følges her

http://politiken.dk/indland/art5988912/Behandlingshjem-for-narkomaner-risikerer-lukning

http://politiken.dk/indland/art5998969/%C2%BBHvad-nu-hvis-de-siger-at-jeg-er-helbredt%C2%AB

https://www.facebook.com/gadejuristen/posts/1531378883563478