Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Når du henviser til Alfa, så henviser du til helhedsorienteret misbrugsbehandling der kan hjælpe borgere uanset hvilket stadie af misbrug de er i. Vi behandler alkoholisme og stofmisbrug i aldersgruppen 18 – 60 år fra forskellige sociale lag. De to afdelinger Alfa København og Alfa Fredensborg, danner tilsammen et tætmasket tilbagefaldsforebyggende tilbud.

Alfa København – §101 §107 §141 §85

 • Ambulant behandling i flere forskellige intensiteter
 • Dagbehandling, 5 dage om ugen, året rundt
 • Ambulant matrikelløs behandling – til den kaotiske, eller den der kræver en til en kontakt
 • Botilbud, 5 værelser i Sølvgade kbh K
 • Mentorordning § 85

Alfa Fredensborg – §101 §107 §141

 • Døgnbehandling 365 dage om året
 • EXIT prostitutions program – støttet af socialstyrelsen
 • Akut indskrivning

Den tætte sammenhæng mellem de to afdelinger gør, at vi kan starte forberedelserne til arbejdsmarkedet, allerede i døgnbehandlingen og sikre nogle gode helhedsorienterede forløb med en høj succes rate.

Hvis der undervejs skulle opstå tilbagefald kan vi hurtigt skærme borgeren, uden yderligere omkostninger for Kommunen. Vi modtager borgere i begge afdelinger med kort varsel.

Når behandlingen skal virke
Vi arbejder med mennesket bagved misbruget. Denne mere grundige tilgang gør at borgeren får mulighed for at bearbejde de traumer og overbevisninger der står i vejen for deres helbredelse. Mange misbrugsbehandlinger fokuserer på misbruget, og kommer derfor ikke i dybden med problemet. Dette gør at borgeren vil være i højere risiko for tilbagefald efter endt behandling. På Alfa arbejder vi med kerneværdier og grundlæggende overbevisninger som kan føre til langvarig helbredelse.

Borgerne modtager under deres forløb
Løsningsfokuseret terapi, psykoterapi, coaching, traumeterapi (EMDR og SE), kognitiv terapi.

Dette udføres af
Psykoterapeut, psykolog, psykiater, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, misbrugsbehandler.

Vi skriver jævnligt indlæg om vores aktiviteter og du kan læse nogle af de sidste her på vores websider.

www.alfakbh.dk/afhaengig-afhaengighed-overforbrug/

www.alfa-fredensborg.dk/alfa-fredensborgs-ansatte-vil-goere-anbragte-unge-robuste/

 

Døgnbehandling 48 40 40 60 – Ambulant behandling 35 35 35 81

Alfa-Fredensborgs ansatte vil gøre anbragte unge robuste

Alfa-Fredensborgs ansatte vil gøre anbragte unge robuste

Alfa-Fredensborg har netop skudt et samarbejde i gang med Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning om at øge anbragte unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder. Evnen til at mentalisere skal forstås som evnen til at tænke tanker om egne og andres tanker. Gennem mentalisering lærer man egne tanker og følelser at kende og at forstå hvordan de påvirker handlinger og adfærd.

I det kommende år vil vores ansatte få et kompetenceløft i form af uddannelse i videns- og inspirationsprogrammet ROBUSTHED.DK, der bygger på kendt viden fra psykologi, neurovidenskab og pædagogik. ROBUSTHED.DK kan anvendes til alment trivselsarbejde og sundhedsfremme og i forhold til specifikke udfordringer hos målgruppen, og det indeholder følgende elementer:

 • Viden om resiliens (robusthed), tanker, følelser og hjernen, som kan give øget forståelse for, hvordan det menneskelige sind fungerer og påvirkes af indre og ydre faktorer.
 • Illustrationer, historier og cases, som kan tjene som udgangspunkt for refleksioner om egen og andres adfærd, tanker og følelser.
 • Lege og øvelser, som styrker mentaliseringsevnen.
 • Interaktive tests, træning og handlingsplaner, som kan styrke mentaliseringsevnen.
 • En deltager-blog, hvor brugere af Robusthed.dk kan dele refleksioner og erfaringer.

Selvom Alfa-Fredensborg i en årrække har arbejdet med lignende metoder og teorier i det daglige arbejde med anbragte unge, er der stor begejstring blandt de ansatte, som deltager i uddannelsesforløbet. Efter de første kursusdage nævnte flere, at de havde fået værktøjer, som kunne tages i brug med det samme til at hjælpe unge med at fjerne selvskadende tanker samt at skabe et robust indre. Jeanette Lindén, teamleder hos Alfa-Fredensborg, fortæller: “De ansatte får praksisnære redskaber til den igangværende behandling hos Alfa-Fredensborg på et sprog, der henvender sig til udsatte borgere i en kritisk situation og de får udviklet teknikker til at flytte unge fra alarmstadier fx ved brug af billedsprog.”

I den forbindelse arbejdes der bl.a. med en simpel forståelse af hjernen som inddelt i Tænkehjernen og Alarmhjernen. Tænkehjernen refererer til hjernefunktioner, der er særlige for mennesker og gør at man kan reflektere og perspektivere. Alarmhjernen er med til at skabe følelsesmæssige reaktioner og aktiveres, når man fx føler sig utryg eller bange. Viden om Alarmhjernen og om hvordan man kan berolige den, bevirker at man bedre kan håndtere vrede, aggressioner og frustrationer.

Når de ansatte bliver færdige med uddannelsen i august 2018, vil der ligge et stort arbejde i at implementere redskaberne fra ROBUSTHED.DK i huset samt at lære de unge selv at mestre teknikkerne. Ved projektets afslutning i 2019 håber vi, at begreberne fra ROBUSTHED.DK vil være hverdagssprog på Alfa-Fredensborg og at værktøjerne vil være naturlige at anvende, når unge – samt husets øvrige beboere – får brug for at hvile Alarmhjernen og derimod tage Tænkehjernen i brug.

Kontakt venligst Jeanette Lindén på jl@alfa-fredensborg.dk eller 48 40 40 60, hvis vil vide mere om projektet.

Bliv en del af Young Alfas – et nyt stoffrit netværk!

Young addicts

Fredag den 9. marts kl. 18 åbner vi dørene op for netværksgruppen Young Alfas i Alfa København for unge mellem 15-22 år, der er eller har været tilknyttet Alfa.

Formålet med Young Alfas er at skabe et stærkt fællesskab for Alfas unge, hvor der holdes fast i kontakten til hinanden og drømmen om en stoffri tilværelse med alt, hvad det indebærer af udfordringer. Til møderne deles der styrke, håb og erfaring, og der er fokus på, hvad der skal til for at blive eller forblive stoffri samt hvad der kan gøres ved udfordringer forbundet med misbrug.

Vi har kun det krav, at du ikke er påvirket til møderne, da vi tror på, at man skal være klar i hovedet for at kunne bidrage positivt til netværket, og da stofrelateret adfærd smitter.

Til hvert møde starter vi med en runde omkring bordet, hvor vi hver især fortæller, hvordan det går. Her vil det være muligt at fortælle, hvad du gør for at forblive stoffri/ædru og hvad der er svært. Hvis man har brug for råd til det, man går og tumler med, er der mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende.

Derudover vil det være muligt at tage emner op, som gruppen har lyst til at tale om, og hvis der ikke er nogle idéer, trækkes der et emne fra en skål. Har du idéer til møderne, er du velkommen til at dele disse. Det er dit møde, og du er med til at forme det. Vi holder forretningsmøde en gang månedligt, hvor vi diskuterer mødernes form og indhold.

Det er vigtigt, at der opretholdes en god og kærlig tone til møderne. Der vil være kaffe, te og lidt lækkert til ganen hver gang, og indimellem vil der være blive serveret aftensmad. Der er fælles oprydning efter mødet.

Hvis det har interesse, så mød op på Struenseegade 9, 3. sal, 2200 København N den 2. marts kl. 18-19! Der vil blive oprettet en lukket Facebook-gruppe for Young Alfas, som I bedes melde jer til.

Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Venlig hilsen

Alfa

Young Alfas er støttet af Den sociale fond for børn og unge og samles hver fredag kl. 18-19 i Alfa København, Struenseegade 9, 3 sal., 2200 København N.

 

Scanningsbilleder viser omsorgssvigtede børns hjernefunktion

Scanningsbilleder viser omsorgssvigtede børns hjernefunktion

(Billede: Ann E. Knudsen)

Til konferencen Læring og Mestring d. 13. november 2017 holdt forsker i neuropsykologi Ann E. Knudsen et oplæg om omsorgssvigtede børns hjerner, og ved hjælp af scanningsbilleder har hun analyseret omsorgssvigtede og traumatiserede børns hjernefunktion. Når børn bliver omsorgssvigtet, kan de blive pådraget en hjerneskade, da nervevæv og hjerneceller forsvinder. Eksempelvis viser scanninger af et 3-årigt omsorgssvigtet barn, at hjernen er skrumpet betydeligt sammenlignet med en rask jævnaldrende. Et andet eksempel er et rumænsk børnehjemsbarn, hvis hjerneaktivitet ser halvslukket ud sammenlignet med et barn i trivsel – særligt i det område, som forbinder pandelappen med det limpiske system, der er basis for indlevelse, indføling og empati.

Hun fremhæver desuden, at børn, der også har været udsat for vold, kan mangle en forbindelse mellem pandelappen og den følelsesmæssige intelligens (det limpiske system), da deres overlevelsesstrategi har været at lukke af for følelserne og deres egen bevidsthed for ikke at mærke volden på egen krop. Selvom hjernen kan være skadet som følge af en hård opvækst, er der heldigvis gode muligheder for at udvikle og stimulere hjernen hele livet, idet den er plastisk, og her opfordrer Ann E. Knudsen pædagogisk personale, der arbejder med anbragte eller omsorgssvigtede børn, til følgende:

 • Hvis barnet ikke har udviklet sin indlevelsesevne, nytter det ikke at sige ”du kan da godt forstå, at…”, ”se hvor ked af det, hun bliver, når du..”. I stedet skal personalet være barnets pandelap ved at vise styring, autoritet og struktur, for børn har det godt med at se, at voksne tager ansvar og at de kan slappe af og være børn.
 • Kan børnene ikke koncentrere sig om fx matematikundervisningen, kan personalet også agere som børnenes pandelapper og sætte gang i 20 min. fysisk aktivitet, da det skærper hjerneaktiviteten.
 • Scanningsbilleder viser, at nære og betydningsfulde relationer til en voksen kan ændre børns hjerneaktivitet og fremme læring, og derfor er det vigtigt at skabe en sund tilknytning til voksne.
 • Der kan skabes flere forbindelsestråde mellem nervecellerne i omsorgssvigtede børns hjerner ved at synge, lege og læse med dem. På denne måde kan de rykkes til et bedre udgangspunkt.

Pandelap er et meget anvendt ord i behandlingen hos Alfa-Fredensborg, idet en stor del af de unge, der er anbragt hos os, samt de voksne beboere har fået skadet pandelappens forbindelse til den følelsesmæssige intelligens pga. omsorgssvigt og misbrugsudfordringer. I vores psykoedukationer taler vi ofte om pandelapper, der ikke fungerer optimalt, og som kan føre til tilbagefald, stresstilstande og uhensigtsmæssige handlinger. Derfor er vi som personale meget optaget af at agere som beboernes pandelapper, når vores beboere har behov for at guides til en ønsket adfærd og uden om misbrugsfælderne. Endvidere er relationsarbejde et af vores vigtigste værktøjer, og vi arbejder mod at give omsorgssvigtede mennesker en sund tilknytning til stabile voksne og også at agere som pandelap ved at vise retning og struktur.

 

Ny rapport viser veje til at få unge ud af stofmisbrug

Ny rapport viser veje til at få unge ud af stofmisbrug

Center for Rusmiddelforskning har netop udgivet en undersøgelse af virksomme metoder til at få unge ud af et stofmisbrug med. Undersøgelsen viser, at motiverende samtaler og kognitiv terapi kombineret med gavekort for fremmøde, påmindelser og opfølgende behandling giver det bedste resultat i forhold til at holde unge i misbrugsbehandling stoffri. Det fremhæves også, at metoderne ikke har lige så stor virkning, hvis de anvendes alene. Undersøgelsen bygger på data om 1181 unge, der fra 2014-2016 har været i ambulant behandling for lettere misbrug i ni kommunale misbrugscentre.

Rapporten viser, at væsentlige barrierer i forhold til at opnå stoffrihed er psykiatriske diagnoser, svære eksternaliserende og internaliserende problemer, følgevirkninger af mobning, at være længerevarende kontanthjælpsmodtager, at være venner med eller at bo sammen med mennesker med misbrugsudfordringer, søvnforstyrrelser og vedvarende fysiske problemer. For eksempel kan en ung person med psykiatriske diagnoser, som har været på langvarig kontanthjælp, som har få, misbrugende venner og som oplever fysiske problemer være sværere at hjælpe ud af et stofmisbrug. Har unge ingen komplekse eksternaliserende eller internaliserende udfordringer, en stabil skolegang og bor sammen med begge forældre, er der derimod en stor chance for at opnå stoffrihed.

Unge med et massivt misbrug og komplekse udfordringer i livet (fx psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser, vold, overgrebsproblematikker og sociale problemer) er ikke i centrum for denne undersøgelse, og det er netop målgruppen for døgnbehandlingen på Alfa-Fredensborg. Af denne grund kan anbefalingerne ikke overføres 100 procent til vores kontekst. Vores unge har ikke bare brug for terapi, påmindelser og gavekort, men også behov for at udrede psykiske udfordringer i samarbejde med psykiatrien, fysiske udfordringer i samarbejde med lægen og at arbejde beskæftigelsesrettet (fx med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og jobcentre) og udvide at få udvidet deres sociale netværk.

Jørgen Maltesen, direktør for Alfa-Fredensborg, påpeger, at undersøgelsen er interessant, fordi ikke bare viser, at motiverende samtaler og kognitiv terapi er effektive redskaber i arbejdet med de unge, men også at motivationsarbejde og fastholdelsen af de unge er altafgørende for, om behandlingen vil lykkes: ”Hos Alfa-Fredensborg er en af vores vigtigste opgaver at fastholde de unge i behandlingen gennem et tæt relations- og motivationsarbejde og sommerfuglesystemet, som belønner de unge for god adfærd, idet de får flere privilegier, hvis de overholder deres pligter og ansvarsområder.”

Alfa-Fredensborg er i øjeblikket ved opstarte to projekter, der skal støtte unge til et stoffrit liv. Med midler fra Den sociale fond for børn og unge er vi ved at starte en selvhjælpsgruppe op for Alfas unge, så det kan få et stærkt alkohol- og stoffrit fællesskab, og med støtte fra Socialstyrelsen kan vi frem til oktober 2018 tilbyde unge, der tidligere har været anbragt hos Alfa-Fredensborg og som ikke modtager efterværn, opfølgende samtaler og kontaktpersonstøtte.

Læs undersøgelsen her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/Behandling%20af%20unge%20der%20misbruger%20stoffer.%20En%20undersogelse%20af%204%20behandlingsmetoders%20effekt

Indvielse af teambuildingbane

Indvielse af teambuildingbane

Vores nye teambuildingbane blev for nylig taget i brug, og flere beboere var rørte over, hvad øvelserne satte i gang hos dem hver især. I starten var mange frustrerede over øvelserne, de skulle gennemføre, men efterhånden som de lærte at udvikle løsninger i fællesskab og at overtræde personlige grænser, kom smilet frem hos de fleste. Uden at kende formålene med at indføre teambuilding i behandlingsprogrammet har beboerne næsten genfortalt disse med deres egne ord. Flere har nævnt, at de har oplevet bedre mental og fysisk trivsel efter træningssessionen og at de er blevet bedre til:

 • At samarbejde om løsninger med andre
 • At føle sig som en del af et fællesskab
 • At skabe tillid til andre og at slippe kontrollen
 • At tro på sig selv og at komme i mål

En beboer kom bl.a. stolt og glædestrålende forbi vores kontor for at bede om et diplom for træningssessionen og for at sige, at det var en af de bedste oplevelser i længere tid. Han havde fået fornyet tro på sig selv og var bevæget over den positive gruppedynamik, som var opstået.

Ildsjælen bag projektet og vores teambuildinginstruktør, der længe har kæmpet for at få teambuilding ind i misbrugsbehandlingen, glæder sig over den vellykkede indvielse af banen: ”Der skete en fantastisk forvandling under træningen fra at stå med en gruppe passive beboere, der ikke ønskede at deltage og som havde præstationsangst til en forandret gruppedynamik, hvor humøret steg i takt med, at opgaverne blev løst i fællesskab. Rent kognitivt skete der noget med beboerne, idet succesoplevelserne gjorde dem til mere engagerede, omsorgsfulde og glade mennesker, der var i stand at lægge egne begrænsninger til side for at løse opgaverne som gruppe. Ved vores afsluttende evaluering på selve dagen fortalte flere, at de havde fået ny indsigt i sig selv og i livet, som de ikke til dagligt tænker over, samt ny tillid til dem selv og andre.”

Vi har fortsat høje forventninger til effekten af teambuildingbanen og forventer, at den i mange år vil give borgere tilknyttet Alfa-Fredensborg og Alfa København masser af succesoplevelser og motivation for at nå deres mål om et stof- og alkoholfrit liv. Mange tak til Nordea-fonden og Fogs Fond for at gøre realiseringen af projektet muligt.

Nyt projekt skal hjælpe mennesker i misbrugsbehandling med prostitutionsexit

Nyt projekt skal hjælpe mennesker i misbrugsbehandling med prostitutionsexit

Alfa-Fredensborg har modtaget et tilskud på 1.200.000 kr. af Socialstyrelsen til et nyt projekt, som skal hjælpe borgere i misbrugsbehandling med at komme prostitutionsudfordringer til livs. Det toårige projekt, som bliver skudt i gang d. 1. september 2017, vil give borgerne mulighed for at få ekstra bistand, rådgivning og støtte i overgangen til et liv uden prostitution. I den forbindelse vil midlerne blive brugt på et rådgiverkorps bestående af en psykolog, psykiater, gældsrådgiver, CTI-medarbejder/kontaktperson og underviser med kompetencer inden for prostitutionsophør.

Alfa-Fredensborgs direktør, Jørgen Maltesen, glæder sig over de nye muligheder, som bevillingen giver, idet prostitution ofte finder sted i misbrugsmiljøer. Han påpeger, at ”i modsætning til de organisationer, der arbejder med prostitutionsforebyggelse på gadeplan, har vi den fordel, at vores beboere er nået til et stadie, hvor er de indstillet på at komme i behandling og at ændre et negativt adfærdsmønster. Med andre ord har vi et godt udgangspunkt for at hjælpe mennesker med prostitutionsudfordringer, da de allerede er i behandling for misbrug og er skærmet af over for de omgivelser, hvor de plejer at sælge seksuelle ydelser.”

Det er Socialstyrelsens vurdering, at projektets indhold, aktiviteter og metode med psykologisk rådgivning, længerevarende CTI-støtte, gældsrådgivning med videre vil kunne tilgodese borgernes individuelle behov for støtte og behandling til at ændre adfærd mod prostitutionsexit.

I projektets to år forventes der at blive givet støtte til minimum 24 mennesker, og projektet foregår i samarbejde med Alfa København, så tilbuddet kan nå ud til borgere i både døgn-, ambulant, dag- og udgående behandling. På denne måde vil vi kunne tilbyde støtte til prostitutionsudfordrerede i alle faser af deres misbrugsbehandling.

Læs mere om praksis i projektet her

For spørgsmål kontakt venligst Mette Jännes Larsen på 48404060 eller mjl@alfa-fredensborg.dk.

 

Socialministeren træder ind i debatten om kommunernes misbrugsindsats

Socialministeren træder ind i debatten om kommunernes misbrugsindsats

I den seneste tid har Politiken sat skarpt fokus på mangler inden for misbrugsindsatsen i kommunerne, idet en række fagfolk og organisationer bl.a. kritiserer håndteringen af hjælpen til udsatte borgere med stofmisbrugsudfordringer. Debatten omhandler bl.a. nedskæringer i døgnbehandlingspladser og at flere døgninstitutioner må dreje nøglen om, hvis udviklingen fortsætter i denne retning. Derudover har der været fokus på mangler i efterbehandlingen til mennesker, der er blevet behandlet for stofmisbrug, og at kvaliteten i tilbuddene varierer meget i de forskellige kommuner.

I Politiken d. 29/6-17 gik socialminister Mai Mercado ind i debatten, og hos døgninstitutionen Alfa-Fredensborg glæder vi os over, at ministeren tager bekymringerne alvorligt og reagerer aktivt på kritikken. Ministeren udtaler bl.a. ”… det undrer mig selvfølgelig, at døgnbehandlingen er blevet beskåret så voldsomt, når man har forskning, der peger på, at det er klart det mest effektive middel til at gøre misbrugere stoffri.” Mercado vil starte en drøftelse med kommunerne om disse udfordringer, og lægger stor vægt på, at der skal gøres det, der virker, inden for misbrugsbehandlingen.

Alfa-Fredensborgs direktør Jørgen Maltesen håber, at ministeren vil omsætte sine ord til handling og mener, at kritikken er reel: ”Vi oplever desværre alt for ofte, at borgere med massivt stofmisbrug kommer så sent i døgnbehandling, at de er så belastede og udmattede efter årevis i ambulante tilbud, der ikke har haft den fornødne effekt. Han udtaler endvidere: ”Vi har god erfaring med at hjælpe disse belastede borgere, som de øvrige behandlingstilbud ikke har kunnet få på rette kurs, og at hjælpe dem til at blive produktive samfundsmedlemmer.”

Alfa-Fredensborg har selv i 2014-2015 oplevet, hvordan kommunernes nedprioritering af døgnbehandling var en voldsom økonomisk belastning. I dag har mange kommuner dog fået øjnene op for, at vores døgntilbud er virksomt i forhold til særligt de udsatte borgere, og der er stor efterspørgsel på vores behandling. ”På nuværende tidspunkt er vi ved at iværksætte en undersøgelse af effekten af netop døgnbehandlingen på Alfa-Fredensborg, da dette tit bliver omtalt som manglende i misbrugsdebatten”, udtaler Jørgen Maltesen.

Sidste nyt på stammen hos Alfa-Fredensborg er det tætte samarbejde med Alfa København. Denne indsats gør, at vi kan møde borgeren på præcist det niveau af afhængighed, de er på. På denne måde sikrer vi at borgerne i Københavnsområdet ikke mangler det nødvendige efterværn, når de kommer retur efter endt døgnbehandling.

Alfa-Fredensborg afgifter og stabiliserer borgere fra hele landet og samarbejder med mange forskellige efterbehandlingstilbud.

Læs evt. vores tidligere blogindlæg om SFIs seneste misbrugsforskning, der viser, at døgnbehandling er en god investering  https://www.alfa-fredensborg.dk/ny-undersoegelse-viser-at-doegnbehandling-har-stoerre-succesrate/

Debatten kan bl.a. følges her

http://politiken.dk/indland/art5988912/Behandlingshjem-for-narkomaner-risikerer-lukning

http://politiken.dk/indland/art5998969/%C2%BBHvad-nu-hvis-de-siger-at-jeg-er-helbredt%C2%AB

https://www.facebook.com/gadejuristen/posts/1531378883563478

Ny undersøgelse viser, at døgnbehandling har større succesrate

Ny undersøgelse viser, at døgnbehandling har større succesrate

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, har netop udgivet den registerbaserede undersøgelse ”Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling”, som Alfa-Fredensborgs leder, Jørgen Maltesen, glæder sig over. Han påpeger, at ”I en tid, hvor kommunerne i højere grad visiterer borgere med misbrugsudfordringer til ambulante tilbud og dagbehandling, er der behov for viden om effekten af døgnbehandling samt hvilke behandlingsformer, der har den bedste virkning”. I dag er 80 procent af alle stofmisbrugsbehandlinger ambulante, og døgnbehandlingspladserne, som stadig falder drastisk, udgør kun omkring 7 procent.

Undersøgelsen, der bl.a. ser på borgerens alder, køn, uddannelsesniveau og behandlingstilbud, viser, at personerne i døgnbehandling har større sandsynlighed for at få et succesfuldt behandlingsforløb i modsætning til dem, der modtager ambulant behandling eller dagbehandling. Derudover ses der en positiv sammenhæng mellem døgnbehandlingen og sandsynligheden for at blive stoffri to år efter endt behandling. Faktisk har døgnbehandling en fem procent højere succesrate end ambulant behandling. Det vurderes endvidere, at isolerede personer med stofmisbrugsudfordringer, der har intet eller et mangelfuldt netværk, ofte har større gavn af døgnbehandling.

Det fremgår ydermere, at gengangere i behandlingssystemet har lavere sandsynlighed for at få et succesfuldt forløb end førstegangsbehandlede. Derudover er succesraten højere for kvinder, borgere, der er etniske danskere, er samboende eller gifte, har hjemmeboende børn eller end uddannelse over folkeskoleniveau. Behandlingslængden spiller også en vigtig rolle, idet et behandlingsforløb, der varer 2-6 måneder, har en 14 procentpoint højere succesrate end behandlingsforløb, der varer 0-2 måneder. Ligeledes har behandlingsforløb, der varer 6-12 måneder, en 25 procentpoint højere succesrate end behandlingsforløb, der varer 0-2 måneder.

Resultaterne fra undersøgelsen overrasker ikke Jørgen Maltesen, der har arbejdet inden for døgnbehandling i over 15 år: ”Vi oplever ofte, at vores beboere har kæmpet en årelang kamp mod kommunernes visitation om at få bevilliget døgnbehandling. Mange har brug for at komme væk fra det miljø, der kan være årsag til misbruget, og at blive hjulpet på kurs mod et meningsfuldt liv uden misbrug og tilbagefald. Faktisk ender flere af vores beboere med at påbegynde en uddannelse eller at komme i job, praktik eller arbejdsprøvning”.

Du kan læse undersøgelsen på dette link:
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kapaciteten-i-den-sociale-stofmisbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingens artikler

Velkommen til Alfa's artikler

Her er nyttig læsning til dig der overvejer døgnbehandling

Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Helhedsorienteret misbrugsbehandling Når du henviser til Alfa, så henviser du til helhedsorienteret misbrugsbehandling der kan hjælpe borgere uanset hvilket stadie af misbrug de er i. Vi behandler alkoholisme og stofmisbrug i aldersgruppen 18 - 60 år fra forskellige...

Indvielse af teambuildingbane

Vores nye teambuildingbane blev for nylig taget i brug, og flere beboere var rørte over, hvad øvelserne satte i gang hos dem hver især. I starten var mange frustrerede over øvelserne, de skulle gennemføre, men efterhånden som de lærte at udvikle løsninger i fællesskab...

Sådan kommer man i behandling på Alfa

Sådan kommer du i døgnbehandling Alle borgere der har brug for misbrugsbehandling har mulighed for at få bevilliget døgnbehandling, hvis kommunen skønner at dette er behovet. Hvis du står foran at skulle bestemme dig for at gå i behandling er det vigtigt at du...

Problemet eller løsningen for stofbrugere

Problemet eller løsningen? - Stofbrugere Efter igennem 15 år at have arbejdet med behandling til misbrugere af alkohol og stoffer. Været på et utal af kurser og seminarer, synes jeg, der tegner sig et billede af stofbrugerne, som jeg ikke havde øjne for tidligere. Når...

At komme i behandling for sit misbrug

I behandling for misbrug af stoffer eller alkohol Det er ikke nogen let beslutning at gå i behandling for sit misbrug. Netop denne beslutning om at søge hjælp kan for mange være den største forhindring at komme over. Det skal dog siges at når denne beslutning er taget...

Brugerindflydelse på Alfa-Fredensborg

Unik brugerindflydelse Tidligere har vi haft et fast behandlingsprogram på Alfa-Fredensborg, og i mange år har vi indrettet det så det passede til de enkelte beboere. Denne tilgang med et fast program med udelukkende obligatoriske aktiviteter vil vi ændre på....

Sådan kommer man i behandling på Alfa

Sådan kommer du i døgnbehandling

kvindevaerlse-470x500Alle borgere der har brug for misbrugsbehandling har mulighed for at få bevilliget døgnbehandling, hvis kommunen skønner at dette er behovet. Hvis du står foran at skulle bestemme dig for at gå i behandling er det vigtigt at du undersøger de forskellige steder der findes og selv vurderer hvilket sted der kunne være til gavn for dig.

Der er valgfrihed! Kommunen har pligt til at informere dig om reglerne omkring dette, samt at give dig en klagevejledning hvis du ikke modtager det tilbud du mener at have ret til. At du har været i behandling mange gange kan ikke stå alene som grund til at du ikke længere kan få hjælp.

Kommunen kan afslå hvis frit valg hvis du har psykoser, svære karakterafvigelser eller egentlige psykiatriske lidelser i en sådan grad at du ikke selv kan træffe et rationelt valg. Kommunen kan også afslå frit valg hvis du ikke har evnen til at overskue eller gennemføre et behandlingsforløb. Der er dog tale om undtagelser, og det kan ikke være en generel tendens.

Hvad betyder det?

Det betyder at du frit kan vælge Alfa-Fredensborg, hvis du bliver tilbudt en døgnbehandling af din kommune. 14 dages fristen kan dog ikke kræves overholdt, hvis du ønsker at benytte dig af et andet tilbud end det kommunen har peget på.

Nogle kommuner samarbejder helst med enkelte døgnbehandlinger, men dette samarbejde tilsidesætter ikke det frie valg.

Din kommune skal påbegynde behandling inden for 14 dage efter din første henvendelse. Denne behandling skal være en af disse typer:

Ambulant behandling, hvor du møder op mellem 1 til 8 gange om måneden

Dagbehandling, som er mere intensivt, typisk 4 gange ugentligt

Døgnbehandling, Den mest intensive type behandling som indbefatter at du bor på stedet

Det er forskelligt hvordan de forskellige kommuner har indrettet sig.

Her er et eksempel fra Københavns Kommune.

I Københavns Kommune er behandlingsindsatsen opdelt i trin:

Trin I – ambulant forløb:

Ambulante samtaler 1-2 gange pr. 14 dag (i udredningsperioden typisk oftere). De ambulante forløb kan i nogle tilfælde strække sig over en længere periode.

Trin II – dagbehandlingsforløb:

Typisk mellem 3-5 dage ugentligt af ca. 4-5 timer per dag.

Trin III – døgnbehandling:

Typisk over en periode op til 6 måneder.

Til vurdering af misbrugsbelastningen vurderes din problemtyngde i forhold til stofferne. Denne problemtyngde sammenstilles med dine eventuelle tidligere behandlingsforsøg. Høj problemtyngde og mange tidligere behandlingsforsøg peger i retning af et højere behandlingstrin. Dvs, hvis du er meget medtaget og har haft mange behandlingsforsøg bag dig, tilbydes du til sidst døgnbehandling.

Fælles for alle trinnene er at der er frit valg inden for det samme trin. Du kan altså vælge en anden offentlig eller privat behandling der er på samme trin som det der er blevet visiteret til.

I København er det ikke den behandler der bestemmer hvor du bliver tilbudt behandling, men du bliver visiteret til trin 1,2 eller 3. Så tager visitationsudvalget stilling til hvilket sted der skal peges på. Det er her din mulighed for frit valg kommer ind, efter der er blevet visiteret.

Fælles for alle visitationer fra det offentlige er at der skal vedlægges en vejledning i hvordan man klager over det tilbud man har fået. Hvis du gerne vil klage kan du i de fleste kommuner sende den direkte til borgmesterens kontor.

Hvis du er i tvivl og gerne vil have assistance i forbindelse med et behandlingsønske, kan vi hjælpe dig med at finde de medarbejdere i Kommunen der kan hjælpe dig.

Brug denne form til at kontakte os, eller ring på 48404060

Problemet eller løsningen for stofbrugere

Problemet eller løsningen? – Stofbrugere

misbrugsbroblemEfter igennem 15 år at have arbejdet med behandling til misbrugere af alkohol og stoffer. Været på et utal af kurser og seminarer, synes jeg, der tegner sig et billede af stofbrugerne, som jeg ikke havde øjne for tidligere. Når jeg skriver dette, samler jeg dem i alkoholbehandling og dem i behandling for stofmisbrug i en fælles kategori, som jeg kalder stofbrugere.

Når et menneske, der ikke har nærmere kendskab til denne verden af alkohol, stoffer, kaos og smerte, iagttager stofbrugerens destruktive færden, vil konklusionen ofte være, at stofferne er problemet. Ergo vil al kaos, smerte og destruktion forsvinde, hvis blot stofbrugeren holdt op med at bruge. Billedet, der nu tegner sig for mig, fortæller mig noget andet, for når jeg står og kigger på det, der sker i mit daglige virke, giver stofbrugerens gøren og laden som oftest god mening for mig.

Hvis man ”træder ind i” stofbrugeren og kigger ud, kan scenariet sagtens være: ”Jeg ved godt, det er forkert og skader mig, men hvad skal jeg ellers gøre for at holde det hele ud?”. Jo flere ubehagelige følelser stofbrugeren oplever, jo mere stof vil de have brug for for at få ro igen. Stofferne er således den umiddelbare løsning på både emotionel og fysisk smerte og ubehag.

Det er min klare holdning, at alle stofbrugere startede deres brug af stof/medicin, fordi de mente, at det på den ene eller anden måde var en god idé, og at stofferne kunne gøre noget positivt for dem. For eksempel giver alkoholen velvære, og det er, som om man slapper bedre af i andres selskab. Andre stoffer kan have forskellige andre virkemåder, men de har ofte den funktion, at de knytter en gruppe af mennesker sammen.

Som samfund er vi også er med til at fordre denne tilknytning og opdeling, når vi sætter etiketter på eksempelvis hashgrupper, alkoholbehandling, opiatmisbrugere og grupper af mennesker, der anvender feststoffer. Vi forsøger at klassificere stofbrugere i forskellige kategorier ud fra deres valg af stof, selvom de eneste forskelle på deres stofbrug er valget af rusmiddel og de individuelle konsekvenser heraf: Hvis man er en hårdkogt heroinmisbruger er man ofte til større belastning for samfundet end en alkoholmisbruger med job og penge nok til sit forbrug. Desuden er alkoholen jo lovlig og kan købes over alt, så det er ikke helt så slemt, synes man at mene. Men fælles for både heroinmisbrugeren, alkoholikeren og alle de andre stofbrugere er, at de bruger et stof for at skabe mening i deres liv og løse de problemer, de har lige nu og her.

Hash er ved at blive så socialt accepteret, at man ligefrem overvejer, at staten skal tillade et salg, som det allerede gøre sig gældende med alkohol. I fængslerne er det ikke officielt accepteret, at fangerne ryger hash, men det er helt klart det stof, fængselsbetjentene fortrækker, at fangerne bruger, i stedet for alkohol og andre stoffer. Nå man ryger hash er der nemlig en tendens til, at alt bliver udsat, mens man tænker mange store tanker om alt muligt, og man falder til ro, er introvert og har let til søvn. Denne tilstand, kan man jo uden at undre sig se, er behagelig for både fængselsbetjente og indsatte.

Når man kigger på statistikker over stofbrugere af heroin (opiater) og kokain, ser det ud som om, at der er kommet flere kokainbrugere og færre heroinbrugere. Det er på sin vis sandt, men bag de statistiske beregninger gemmer der sig en stor gruppe af mennesker i metadonbehandling, der ikke tager heroin længere, fordi heroinen ikke virker nær så godt, når man er på en høj dosis metadon. Men det gør kokain og benzodiazepiner (nervepiller) derimod. Så nu er der mange af de tidligere heroinbrugere, der er blevet brugere af metadon, subutex, nervepiller og kokain i stedet for. Og hvorfor så det? Fordi det ikke handler om blot at få et stof, så man ikke har abstinenser. Det handler om at bruge stoffet på en særlig måde til at opnå det ønskede virkning, et liv som giver en mening og et ubehag, der ikke opleves.

Det er meget sjældent at en stofbruger er startet direkte med anvende heroin. Ofte er de startet med alkohol og hash, har prøvet lidt kokain eller amfetamin for derefter at fortsætte med heroinen. Mange stofbrugere af kokain er startet med alkohol for senere at forbedre deres funktionsniveau med kokain. Få stofbrugere af alkohol bliver på alkohol uden at skifte stof igennem livet.

Når så forbruget er startet, og alle jævnligt drikker et par glas vin med vennerne, og man rigtig hygger sig sammen, vil der være nogen, der tager det en tand videre. De begynder måske at reparere tømmermænd med et par øl, man oplever milde og ofte næsten umærkelige abstinenser. Hvis udefrakommende her spørger til alkoholforbruget, vil svaret ofte være: ”Det er ikke noget problem”. Alligevel virker det som om, at den som er ved at udvikle et uheldigt forbrug af alkohol er mere optaget af stoffet (alkoholen) end alt andet og altid klar med en god forklaring på, hvorfor det af et utal af årsager ikke er noget problem. Måske begynder man herefter at tage en nervepille eller to for at få ro på hænderne, fordi man ikke må drikke på jobbet. Abstinenserne bliver stærkere, når man stopper med at drikke efter en periode, og alkoholen eller konsekvenserne heraf har pludselig sneget sig ind i både privatliv, socialliv og arbejdsliv.

I slutningen af et stofbrug anvendes stoffet stort set kun til at løse abstinenssymptomer. Her vil man som oftest være bevidst om, at man er langt ude og ikke længere er i stand til at kontrollere forbruget. Man er fanget i en uendelig strøm af problemer med familien, følelser og abstinenser, og man kun kender en løsning: Mere stof!

Således ser det ud som om, at stofferne i virkeligheden ikke er problemet, men løsningen på stofbrugerens problemer. Det er med til at give livet mere mening, da rusen i starten af forbruget virker som en frihed. Det er med til at give mere mening i slutningen, da det fjerner abstinenser og giver glemsel, og hvis det er tilfældet vil en kriminalisering af stofbrugere ikke føre samfundet eller for den sags skyld stofbrugerne gode steder hen. Vi kan ikke fjerne og forbyde menneskers eneste redskaber til følelseshåndtering, når vi ikke i samme åndedrag skaber omfattende muligheder for, at de kan få den hjælp, støtte og læring, de skal bruge, skal de finde nye løsninger.

Så ved at bruge denne anskuelse på problemet forsvinder også meget at stigmatiseringen og ”forkertheden”. Det er med til at give håb for stofbrugeren, da der jo ikke er nogen der starter et stofbrug med planer om at det skal ødelægge hele ens liv. Hvis de kunne stoppe selv ville de selvfølgelig gøre med et fingerknips!

Det skulle jo bare lige være lidt for sjov…

Kærlig hilsen Jørgen Maltesen

At komme i behandling for sit misbrug

I behandling for misbrug af stoffer eller alkohol

værelse i døgnbehandlingenDet er ikke nogen let beslutning at gå i behandling for sit misbrug. Netop denne beslutning om at søge hjælp kan for mange være den største forhindring at komme over. Det skal dog siges at når denne beslutning er taget så er største delen af arbejdet gjort. Det nyfundne håb og villigheden til forandring er stærk.

Når du ankommer:
Dag 1.
Ved din ankomst til Alfa-Fredensborg vil du opleve at flere af de andre beboere kommer og hilser på og sygeplejersken stiller en del spørgsmål om dit forbrug og helbred. Ud fra dette vil du sammen med sygeplejersken/Psykiateren aftale en medicinplan der hjælper dig til at nå dit mål. Derefter får du tildelt dit eget møblerede værelse med TV, internet og egen nøgle til døren.

Når alt dette er klaret så er du helt fri til at være sammen med de andre beboere og deltage i behandlingsaktiviteter, eller gå på værelset og slappe lidt af.

Første nattesøvn på Alfa

Dag 2 til 7. Du er nu i indslusningsfasen og denne fase varer en uge. Det primære mål for denne korte fase er at blive medicinsk stabil, blive familiær med huset, lære de andre og dagsprogrammet at kende. Din medicin vil blive justeret hvis nødvendigt og du vil have en samtale med vores psykiater hvor i taler om din psykiske tilstand. Dette er for at sikre at dem der har brug for psykiatrisk bistand får det tidligt i forløbet og dem der ikke har, kan få bekræftet dette.

Dag 8 og frem. I denne del af behandlingen handler det om tilbagefaldsforebyggelse fra starten af. Hvis du stadig er i medicinsk behandling deltager du på lige fod med de andre beboere. Hvis du er i medicinsk behandling er der ingen forskel på graden af frihed. I har alle ret til at tage på weekend og færdes i byerne omkring Fredensborg efterhånden som i optjener dette. I optjener retten til udgang ved at deltage i behandlingsprogrammet. Vi har igennem 15 år udviklet dette behandlingsprogram for at sikre dig den størst mulige chance for succes. Hvis du blot holder fast i dit ønske om at være på Alfa-Fredensborg klarer vi resten.

Vi anbefaler at du fortsætter med kontakt til et ambulant behandlingssted efter dit ophold på Alfa-Fredensborg er afsluttet. Dette vil sikre din positive udvikling når alle hverdagens trivialiteter indfinder sig.

Fortællinger fra de tidligere beboere

”Jeg kom på Alfa, og var nok ikke helt indstillet på, at gå efter total afholdenhed. Efter et lille tilbagefald, fik jeg øjnene op for hvor meget jeg havde brug for det, og valgte derefter at gå ”all in”. Det bevirkede, at jeg gennemførte 3 måneder med enormt udbytte, gode venner og rustet til fremtiden”.

“Da jeg ankom til Alfa, havde jeg det skidt. Mit stof var metadon. Jeg røg en del hash på stedet, sammen med andre beboere. Derefter var jeg blevet smidt ud pga. hashrygning, men jeg fik lov at blive. Derefter tog jeg mig sammen, og ville min behandling. Jeg har en behandlingstid på 4 mdr. og brugte 1 mdr. på ikke at ville min behandling. Jeg havde første cleandag d. 7/7, har det i dag rigtig godt og vil ikke tilbage til stofferne.”

”Det jeg allerbedst kan lide ved Alfa er det forstående personale. De har åbnet mine øjne for, hvilken person jeg virkeligheden er”

Nervøs ved starten

”Jeg startede nervøs, var fuld af angst og manglede tryghed. Sammenholdet kan slet ikke beskrives. Jeg endte med at føle mig meget mere tryg og fandt glæde blandt personerne omkring mig. Man får knyttet nogle bånd, som man slet ikke regner med. Det overrasker én, at man ikke blot kommer ud clean, men clean med tætte relationer i baglommen. Det hele var været fantastisk. Her er et godt personale og rare mennesker, der vil det samme som én selv; at blive clean. Nogle bånd bliver tætter knyttet end andre, men ingen bliver glemt. Tak for muligheden for, at kunne få et fantastisk ophold”

“Jeg har følt mig godt tilpas fra dag 1. Jeg har fået den behandling der skulle til, for at blive afruset. Jeg blev positivt stemt over, at jeg/vi havde så meget frihed, og faktisk kunne have noget, der lignede en ”normal” hverdag.”

”Mit ophold på Alfa-Fredensborg har været meget op og ned. Der har været nogle udfordringer med stoffer, men jeg har klaret mig igennem. Personalet har ikke andet, end været søde ved mig. Jeg slutter nu mit ophold med 42 clean-dage, og det er med stor hjælp fra personalet og beboerne. Tusinde tak Alfa-Fredensborg.”

Før og efter behandlingen for misbrug

“Da jeg kom her på Alfa, var mit liv totalt faldet til jorden af misbrug. Jeg var så heldig, at jeg fik mulighed for at vende om på mit liv ved at tage på Alfa. Efter at have været på Alfa i 3 måneder, har jeg fået mit liv tilbage ved hjælp af den gode behandling har fået her. Personalet er nogle af de bedste mennesker jeg har mødt, de har hjulpet mig til at indse ting og lært mig ting om mit problem. I dag, d. 26.05.2016, sidder jeg med 101 dage clean. Uden Alfa var jeg ikke kommet hertil, men husk at du skal ville have hjælp, for at det virker. Hvis du gør det, så skal du nok komme ud på den anden side af dit misbrug.”

”Da jeg ankom, var jeg så fysisk og psykisk ødelagt, at jeg næppe havde overlevet 14 dage mere på ”racerbanen”. Jeg kom til et sted, hvor der var ro og mulighed for, at restituere den første tid – og så begyndte arbejdet. Der gik ikke længe før, at jeg følte mig mødt og opnåede en tillidsfuld relation til det personale, som hjalp mig igennem det terapeutiske og socialpraktiske forløb. Derfor kunne jeg forholde mig åben og oprigtig i behandlingen.

Individuelle opgaver

Jeg blev præsenteret for individuelle opgaver, som ramte plet og jeg har fået udbytte af dem.
 
Jeg har været i mange behandlingsforløb, hvor jeg har fået gentaget samme floskel: ”Der er kun én ting du skal lave om, og det er det hele”, hvilket har haft en negativ indvirkning på mig. Her på Alfa blev jeg mødt af forståelse for, at ikke alt er forkert og ordene var ”Det er ok, at du har viden og brug den”. Tak for det!
 
I alt vil jeg sige tak for hjælpen. Jeg har med hjælp fra Alfa-Fredensborg reddet mit lov og givet mig selv mulighed for, at opnå et godt liv uden misbrug.”

En beboers fortællinger om sin misbrugsbehandling

Mikes 3½ måneders misbrugsbehandling

”Jeg fik behandlet både stofproblemerne og det psykiske i min misbrugsbehandling på Alfa. Det gjorde forskellen.”

I maj måned 2014 fik  Mike El-Hajj bevilliget misbrugsbehandling og efterfølgende kørt op til Alfa i Fredensborg. Sommeren skulle bruges på at blive stoffri efter mere end 25 års misbrug. I dag, over to år senere, er Mike stadig fri af stoffer og alkohol. Nu er han i stedet en aktiv del af et stoffrit fællesskab i Fredericia, lige som han er medlem af bestyrelsen for et værested og laver andet frivilligt arbejde ud over dette. Han blevet erklæret arbejdsmarkedsparat, og det føler han sig også for første gang i mange år.

Baggrunden for at det hele er muligt, er Mikes ukuelige vilje tilsat et ophold på Alfa, mener han. På Alfa blev han stoffri, her fik han teoretisk indsigt i misbrug og afhængighed, og ikke mindst fik han indsigt i sig selv, og hvorfor han har gjort, som han har gjort igennem livet.

”Andre behandlingssteder, hvor jeg har været, har man fokuseret alene på misbruget. På Alfa fik jeg både teoretisk viden om afhængighed og misbrug og en dybere indsigt i mig selv, mine følelser og mine handlinger. Den kombination gjorde mig mere afklaret om mit misbrug, end jeg har været før, og om hvad der har tricket mig. Andre steder har de ikke haft professionelle ind over i samme grad som i  den misbrugsbehandling der er på Alfa. Det gør at de kan tage sig af både misbruget og det psykiske og det gør en kæmpe forskel.”

Frihed og eget ansvar

Frihed under ansvar, som er et motto på Alfa, var også noget, der passede Mike. Hvis man passer sin misbrugsbehandling, tager den nye viden til sig og passer sine aftaler med andre og sig selv, opnår man hurtigt en høj grad af frihed og selvbestemmelse. Mange samtaler handler derfor om at få fundet frem til, hvordan man positivt kan bruge friheden og selvbestemmelsen. Hvordan man tackler, at ansvar også er forpligtende.

”Opholdet på Alfa gav mig styrke og frihed til at tage ansvar for mit liv med de muligheder, jeg havde. Jeg fik mod til at vælge livet frem for fortsat at være passiv og tumle med det kaos og den forvirring, der følger med ikke at gøre noget aktivt. På den måde kom jeg den rigtige vej. Der var en tilpas balance mellem misbrugsbehandling, psykologi, pædagogik og at prøve sig selv af. De gjorde en bevidst om, hvad det vil sige at tage ansvar for eget liv, helt ned i de små hverdagsting.”

Efter de mange år i misbrug og med hans baggrund som flygtning og udlænding som udfordringer oven i misbruget er omsorg et andet nøgleord for Mike, når han taler om Alfa.

”Som udlænding betød det ekstra meget for mig, at alle medarbejdere drog omsorg for os i behandlingen med respekt for den enkelte uanset ens baggrund. De havde altid tid til en snak eller et kram, eller bare et smil og en opmuntring, Det betød rigtigt meget for mig, at jeg lykkedes med misbrugsbehandlingen og fik mod på livet, at nogen behandlede mig kærligt.”

De nye fine faciliteter

Brugerindflydelse på Alfa-Fredensborg

Unik brugerindflydelse

Brugerindflydelse

Beboerne på Alfa er selv med til at forme deres behandling

Tidligere har vi haft et fast behandlingsprogram på Alfa-Fredensborg, og i mange år har vi indrettet det så det passede til de enkelte beboere. Denne tilgang med et fast program med udelukkende obligatoriske aktiviteter vil vi ændre på. Samtidigt har selve mindsettet hos behandlerne ændret sig i takt med de erfaringer vi gjorde os. Man kan sige at den tankegang hvor behandleren ved hvad den enkelte beboer har brug for bog ofte tager beslutningerne for beboeren er ved at høre fortiden til. Man har altid kunne blive fritaget for enkelte aktiviteter hvis behandleren var enig i at det ikke var gavnligt for en beboer at deltage i f. eks. gruppemøde eller andet. Hvis data i Feedback Informed Treatment viser at borgeren ikke profiterer af behandlingen er det vigtigt at tilpasse, så det passer bedre til borgeren.

Individuel behandling (i virkeligheden)

Nu tager vi skridtet til at øge brugerindflydelsen på de behandlingsaktiviteter de forskellige beboere gennemgår mens de er på Alfa-Fredensborg. Ved kun at have nogle enkelte obligatoriske aktiviteter som morgenmad, pligter, frokost og aftensmad så åbner vi mulighed for den enkelte beboer selv at tilvælge gruppemøde, workshop, fitness, psykologsamtale, enesamtale og forskellige fællesmøder. Beboeren får også mulighed for selv at foreslå en behandlingsaktivitet, som vi ikke allerede har på Alfa-Fredensborg og dette forslag vil vi så forsøge at imødegå.

Et behandlingsforløb som en beboer selv tilrettelægger kunne være reaktionsrunde, gruppemøder, psykologsamtale og workshop. Det kunne også være fitness, enesamtale og medhjælp i haven. Eller det kunne være udelukkende enesamtaler med sin behandler og NA/AA møder i løbet af dagen. Det er kun beboerens ønsker og erfaringer der sætter grænserne for behandlingsaktiviteterne under deres ophold på Alfa-Fredensborg.

Hvorfor?

Fordelene ved denne tilgang er at den anerkender menneskers evne til selv at mærke og vælge hvad der er det rette for dem. Den er med til at øge ansvaret og motivationen hos hver eneste beboer. Den sætter personalet i en hjælperolle og opfordrer til en coachende tilgang istedet for en frelsende og bedrevidende.

Vore erfaring med denne tilgang er at især gengangere i behandlingssystemet har stor gavn af at kunne vælge selv. De har ofte siddet i mange behandlinger hvor systemet og deres behandlere har tage en del af beslutningerne på deres vegne. Det kan føre umyndiggørelse og ansvarfralæggelse hos klienten, og dette vil vi gerne gør op med ved at give dem ansvaret tilbage. Behandleren vil selvfølgelig hjælp med at lave planerne, med det er i den sidste ende beboeren selv der vælger.

Det bliver med denne tilgang muligt for beboere at øge behandlingsintensiteten endnu mere end den er på nuværende tidspunkt, hvis de selv mener at det er godt for dem. Hvis de opdager at det måske er for lidt eller for meget kan de justere på de valgte aktiviteter hver 14. dag.

Statistik

Vi fører en komplet fremmøde statistik på alle de aktiviteter beboeren selv vælger. Så det er altid muligt at se hvormange af deres egne planer de er istand til at følge. På Alfa-Fredensborg er det sådan at hvis man ikke følger de planlagte aktiviteter så kan man ikke forlade grunden den dag. Hvis man derimod passer alle de aktiviteter man har valgt, så kan men frit gå til byen i sin fritid.

Overskuelighed
Ved at benytte behandlingssystemet Validi kan alle medarbejder altid se alle beboeres forskellige forpligtigelser og let tjekke af om de bliver fulgt. Dette har før været en af de største kilder til misforståelser at f. eks. weekend eller aftenvagter ikke vidste hvad den enkelte beboer skulle deltage i, (med mindre at alle skulle deltage i det samme).

Gode levevilkår for misbrugerene i behandling på Alfa-Fredensborg

Der er gode levevilkår på Alfa-Fredensborg

værelse i døgnbehandlingen

Alle beboere har deres eget værelse

Vi har 30 værelser fordelt på 30 enkeltværelser, alle med eget TV og privatliv som på et hotel. Du har selv nøglen til din dør og du kan opbevare dine værdigenstande i værdiboksen på værelset.

Vi har indrettet værelserne så det minder om et hotelværelse. De nye Samsung Smart Tv har både internet og informationer om aktiviteterne i behandlingen. På den måde kan du altid lige opdatere dig om ugeskemaet, medicintiderne, billeder af de ansatte og andre begivenheder i nærområdet.

En af vores målsætninger for at tilbyde behandling til alkohol og stofmisbrugere i Danmark er at Alfa-Fredensborg skal være et sted vi ville anbefale til vores egene familiemedlemmer hvis de skulle få afhængigheds problemer. Hvis det ikke er godt nok til vores egne pårørende, er det heller ikke godt nok til landets udsatte.

Personalet på Alfa-Fredensborg deltager i mange forskellige kurser rundt om i landet, og i verden. Derfor har vi fingeren på pulsen når der udvikles nye behandlingsmetoder der kan gavne vores beboere. Hvis du besøger vores personaleside vil du se at al det behandlende personale har lang erfaring og gode professionelle forudsætninger til at hjælpe beboerne på stedet.

Døgnbehandling til alkohol og stofmisbrugere

Døgnbehandling

døgnbehandling på AlfaVi tilbyder døgnbehandling til alle misbrugere af stoffer eller alkohol som er mellem 15 og 55 år. Ved siden af den voksne døgnbehandling, har vi i 2013 oprettet en Ungebehandling for unge misbrugere mellem 15-17 år fra hele landet.

Vi benytter blandt andet CENAPS modellen som forandringsmodel og primært behandlingsredskab sideløbende med mindfulness, elementer fra U18-modellen, U-turn og MST-SA, NADA, EMDR, og psykoterapi.

Familien og de pårørende inddrages i behandlingsforløbet under indskrivning og vi anbefaler at dette fortsættes under det efterfølgende forløb.

At være i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg er ligesom at bo på hotel og være i misbrugsbehandling fyldt op med terapi, undervisning og samvær med de andre beboere. For at afhjælpe følelsen af overformynderi og give beboerne chancen for at vise at de kan tage ansvar har vi indført “frihed under ansvar” begrebet hos os, bare se vores regelsæt.

Vigtigt at vide for dig der er ny
Stort set alle der ankommer til Alfa-Fredensborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug men de har ikke kunne klare det alene. Derfor vælger de døgnbehandling med afgiftning eller afrusning til at starte med. På Alfa-Fredensborg er du ikke alene med dine problemer. Vores professionelle personale og venlige medbeboere vil hjælpe dig igennem din døgnbehandling når det er svært. Den familiære stemning i huset gør at du som ny beboer hurtigt vil falde til ro og blive tryg.

Fællesskabet
I har alle samme mål: At blive stoffrie og få et meningsfuldt liv uden det rod der var da i kom. Men i er alle vidt forskellige mennesker med forskellige historier, følelser og erfaringer. Det eneste i har til fælles er at i “løser” jeres problemer med stoffer eller alkohol.
Vi hjælper jer til at finde nye løsninger til de problemer i har ved at tilbyde terapi, samtaler og et behandlingsmiljø hvor personlig udvikling er i højsædet.

Er du bare blevet træt af misbruget? Så er du velkommen her på Alfa-Fredensborg.

STOF udgav i september 2012 en artikel om døgnbehandling som kan være god læsning for både borgere og sagsbehandlere Klik her for at læse den

Behandlingen ligger tæt op af hvad rusmiddelforskningen anbefaler som god misbrugsbehandling anno 2012. Klik her for at læse den

Center for rusmiddelforskning’s store undersøgelse af døgnbehandlinger (som vi også var med i) i 2010. Klik her for at læse

Tags: Døgnbehandling, misbrugsbehandling, stoffrihed, nedtrapning, afrusning, unge i behandling.

Mønten

Mønten

Når du har gennemført dit forløb på Alfa-Fredensborg vil du få en mønt under udringnings ceremonien. Når du har denne mønt er du resten af dit liv velkommen til at komme og overnatte og blive et par dage hvis du har lyst. Det kan være en stor hjælp hvis du går igennem en svær tid og måske føler du har brug for et stærkere stoffrit netværk.

Fællesskabet og stemningen i huset kan hjælpe dig igennem svære tider og hjælpe dig til at undgå tilbagefald.

Du kan bruge mønten så mange gange du vil igennem livet. Hvis der ikke er plads i huset kan du campere på den store græsplæne. Hvis du har råd til at betale lidt for kost er det fint, men det er ikke et krav.

Det er vigtigt at du ikke er behandlingskrævende da du ikke bliver indskrevet, ikke deltager til gruppemøder og ikke kan trække på personaleressourcer. Mønten kan alene bruges til at være en del af det stoffrie fællesskab med de andre beboere. På den måde kan du benytte Alfa som en slags refugium hvor du kan tage hen og få ro.

Hvis du har brug for behandling skal du visiteres gennem dit misbrugscenter.

Det terapeutiske fællesskab

Det terapeutiske fællesskab

Det terapeutiske fællesskab (TF) til behandling af stofmisbrug og afhængighed har eksisteret i cirka 40 år. Generelt set er TF´ere stoffrie bosteder, der anvender en hierarkisk model med behandlingsstadier, der afspejler et forøget niveau af personligt og socialt ansvar. Indflydelsen fra ligestillede, der medieres gennem forskellige gruppeprocesser, bruges til at hjælpe den enkelte med at lære og tilpasse sig sociale normer samt udvikle mere effektive sociale evner.

TF´ere adskiller sig fra andre behandlingstilgange primært i den måde, hvorpå de anvender fællesskabet, der består af behandlingspersonalet og dem, der er i bedring, som nøgleagenter i forhold til forandring. Denne tilgang bliver ofte refereret til som ”fællesskabet som metode”. Medlemmer i TF´ere interagerer på strukturerede og ustrukturerede måder med henblik på at influere på holdninger, opfattelser og adfærd, der associeres med stofmisbrug.

Mange af de mennesker, der er tilknyttet en TF, har en historie med sig, hvor deres sociale funktion, deres uddannelsesmæssige/arbejdsrelaterede evner, deres positive fællesskaber og familiebånd/-relationer er blevet nedbrudt grundet deres stofmisbrug. For dem indebærer bedring og rehabilitering – det vil sige at genlære eller reetablere sunde funktioner, evner og værdier såvel som at genfinde fysisk og følelsesmæssig sundhed. Andre TF-beboere har aldrig tilegnet sig en funktionel livsstil. For de mennesker, er TF deres første oplevelse med at leve på en ”ordentlig” måde. Bedring for dem indebærer kvalificering – det vil sige for første gang at lære adfærdsmæssige evner, holdninger og værdier, der associeres med et socialiseret liv.

I tillæg til vigtigheden af fællesskabet som en primær agent i forhold til forandring er et andet fundamentalt TF-princip ”selv-hjælp”. Selvhjælp antyder, at personer i behandling er de væsentligste bidragydere til forandringsprocessen. ”Gensidig selv-hjælp” betyder, at den enkelte også tager delvist ansvar for bedring hos deres ligestillede – et vigtigt aspekt i ens egen behandling.

Hvor gavnlige er de terapeutiske fællesskaber i forhold til behandling af stofmisbrug?

I tre årtier har NIDA udført adskillige store studier med henblik på at forøge den videnskabelige viden vedrørende udfaldet af stofmisbrugsbehandling, som den typisk udføres i USA. Disse studier samlede grunddata fra mere end 65.000 personer, der blev ”indlagt” på offentligt finansierede behandlingssteder. De inkluderede et udvalg af TF-programmer og andre typer af programmer (fx metadon-vedligeholdelse, ambulant, stoffri behandling, korttids døgnbehandling og afgiftningsprogrammer). Data blev indsamlet ved indskrivning, i løbet af behandlingen og i en række opfølgninger, der fokuserede på udfald/resultater, som fremkom 12 måneder, eller senere, efter behandling.

Hvem modtager behandling i et terapeutisk fællesskab?

TF´ere behandler personer med en lang række af stofmisbrugsproblemer. De, der er i behandling, har ofte andre svære problemer såsom multiple stofafhængigheder (afhængighed i forhold til forskellige stoffer), tilknytning til det kriminelle miljø og dermed det retslige system, mangel på positiv social støtte, psykiske problemer (fx depression, angst, ptsd samt antisociale og andre personlighedsforstyrrelser).